Một số khó khăn khi sử dụng phương pháp nghiên cứu tình huống trong giảng dạy học phần “Tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục ở trường trung học cơ sở” cho sinh viên các Khoa Sư phạm, Trường Đại học Sài Gòn

Các tác giả

  • Hoàng Mạnh Khương Trường Đại học Sài Gòn

Tóm tắt

Case study teaching method, especially in teaching “Organizing teaching and educational activities at secondary schools” in pedagogical faculties of Saigon University, is a subject of interest of the teachers teaching this module. Although teachers currently use case study in their teaching, increasing practicality and promoting creativity and flexibility of both teachers and students in general, there are still many difficulties from both the faculty and student side. The article explores some difficulties when using case study method in teaching “Organizing teaching and educational activities in secondary schools” for students of pedagogy faculties, Saigon University.

Tài liệu tham khảo

Ban Chấp hành Trung ương (2013). Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Bộ GD-ĐT (2011). Quyết định số 6290/QĐ-BGDĐT ngày 13/12/2011 phê duyệt Chương trình phát triển ngành sư phạm và các trường sư phạm từ năm 2011 đến năm 2020.

Nguyễn Hữu Lam (2004). Phương pháp nghiên cứu tình huống. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright.

Nguyễn Thị Hạnh Ngọc (2015). Sử dụng phương pháp nghiên cứu tình huống nhằm nâng cao tính thực tiễn trong dạy học tâm lí học tiểu học ở Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 11, tr 31-33; 40.

Nguyễn Thị Hường (2019). Vận dụng phương pháp giảng dạy chủ động trong giảng dạy học phần lí thuyết kiểm toán tại Khoa Tài chính - Kế toán, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh. Truy cập tại http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/van-dung-phuong-phap-giang-day-chu-dong-trong-giang-day-hoc-phan-ly-thuyet-kiem-toan-tai-khoa-tai-chinh-ke-toan-truong-dai-hoc-cong-nghiep-thuc-pham-thanh-pho-ho-chi-minh-64496.htm.

Robert J. Marzano, Debra J. Pickering, Jane E. Pollock (2011). Các phương pháp dạy học hiệu quả. NXB Giáo dục Việt Nam.

Trần Thị Tua (2016). Một số vấn đề về phương pháp nghiên cứu tình huống trong dạy học ở các trường cao đẳng, đại học. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 4, tr 204-207.

Trần Thu Hiền (2016). Các bước chuẩn bị và xây dựng quy trình sử dụng phương pháp nghiên cứu tình huống trong dạy học tâm lí học ở Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu. Tạp chí Giáo dục, số 395, tr 56-59; 51.

Velenchik, A. (2016). Teaching with the Case Method. Wellesley College. Accessed from: http://serc.carleton.edu/sp/library/cases/index.html.

Đã Xuất bản

05.04.2021

Cách trích dẫn

Hoàng, M. K. (2021). Một số khó khăn khi sử dụng phương pháp nghiên cứu tình huống trong giảng dạy học phần “Tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục ở trường trung học cơ sở” cho sinh viên các Khoa Sư phạm, Trường Đại học Sài Gòn. Tạp Chí Giáo dục, 499(1), 32–36. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/96

Số

Chuyên mục

Các bài báo