Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục ở Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội trong giai đoạn hiện nay

Các tác giả

  • Bùi Thị Thanh Huyền Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

Tóm tắt

In the knowledge system that Ho Chi Minh left to the Vietnamese people, the views on education are of great significance, especially in the process of all-round reform of education in our country. In today’s educational practice, his educational views are both orientation and imperative that we must perform. The article studies President Ho Chi Minh's views on education, thereby giving specific measures to effectively apply his ideas in order to improve the quality of education and training in Hanoi Procuratorate University. The correct, comprehensive awareness and better application of his views on education at all levels will make an important contribution to the sustainable development of education, especially towards the comprehensive development of people, in which our Party and State are particularly interested in the current integration trend.

Tài liệu tham khảo

Ban Chấp hành Trung ương (2013). Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp học, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Cao Minh Công (chủ biên, 2015). Giáo trình Đạo đức người cán bộ kiểm sát. NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.

Đảng Cộng sản Việt Nam (2021a). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (tập 1). NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.

Đảng Cộng sản Việt Nam (2021b). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (tập 2). NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.

Ban Bí thư Trung ương Đảng (2011a). Hồ Chí Minh toàn tập (tập 4). NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.

Ban Bí thư Trung ương Đảng (2011b). Hồ Chí Minh toàn tập (tập 5). NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.

Ban Bí thư Trung ương Đảng (2011c). Hồ Chí Minh toàn tập (tập 6). NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.

Ban Bí thư Trung ương Đảng (2011d). Hồ Chí Minh toàn tập (tập 9). NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.

Ban Bí thư Trung ương Đảng (2011e). Hồ Chí Minh toàn tập (tập 10). NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.

Ban Bí thư Trung ương Đảng (2011f). Hồ Chí Minh toàn tập (tập 11). NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.

Ban Bí thư Trung ương Đảng (2011g). Hồ Chí Minh toàn tập (tập 12). NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.

Ban Bí thư Trung ương Đảng (2011h). Hồ Chí Minh toàn tập (tập 14). NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.

Đã Xuất bản

28.09.2023

Cách trích dẫn

Bùi , T. T. H. (2023). Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục ở Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội trong giai đoạn hiện nay. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 8), 25–30. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/969

Số

Chuyên mục

Các bài báo