Sử dụng kênh hình trong dạy học môn “Lịch sử và Địa lí” cấp trung học cơ sở theo hướng phát triển năng lực cho học sinh

Các tác giả

  • Chu Thị Mai Hương Trường Đại học Tây Bắc
  • Vũ Thị Thanh Vân Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tóm tắt

Video channel is one of the important means for organizing teaching activities in general and teaching History and Geography in particular. However, at present, the use of visual channels to organize educational activities in the direction of competence development for students in teaching History and Geography at lower secondary level still faces many difficulties and challenges. By theoretical research and pedagogical experiment, the author of the article clarifies the following contents: Theoretical basis of using visual channels in teaching History and Geography; Steps to use video channels in teaching History and Geography; Some specific examples of how to use video channels in teaching History and Geography at secondary school level. Using visual channels in the direction of competence development for students will be an important measure to improve the efficiency and quality of History and Geography subjects according to the goals and requirements of the 2018 General Education Program.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông môn Lịch sử và Địa lí (ban hành kèm Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Carter, N. (2019). Sketchnoting in the Classroom: A Practical Guide to Deepen Student Leaning. Publisher: Internationnal Society for Technology in Education.

Dương Huy Cẩn (2022). Khai thác kiến thức từ phương tiện trực quan trong dạy học các môn Tự nhiên - Xã hội ở tiểu học. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Đồng Tháp, 11 (3), 107-114.

Đỗ Vũ Sơn (2015). Tích hợp kĩ năng sử dụng bản đồ trong dạy học địa lí ở trường phổ thông. Tạp chí Giáo dục, 369, 45-48.

Frey, N., Fisher, D. (2008). Teaching Visual Literacy: Using Comic Books, Graphic Novels, Anime, Cartoons, and More to Develop Comprehension and Thinking Skills. Publisher: Corwin; 1st edition.

Pilato, J., Peterson, E, G., & Anderson, A. (2023). Spatial thinking activities in PK-12 classrooms: Predictors of teachers’ activity use and a framework for classifying activity types. Teaching and Teacher Education, 132, 104226. https://doi.org/10.1016/j.tate.2023.104226

Kamil, P.A., Utaya, S., & Utomo, D, H. (2020). Improving disaster knowledge within high school students through geographic literacy. Internationl Journal of Disaster Risk Reduction, 43, 101411. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2019.101411

Kiều Văn Hoan, Hoàng Thị Thanh Giang (2022). Sử dụng bản đồ trong dạy học địa lí ở trường trung học cơ sở theo hướng phát triển năng lực học sinh. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 67(4) 29-43

Lê Công Triêm, Đỗ Văn Năng (2014). Sử dụng kênh hình trong dạy học Vật lí. Tạp chí Thiết bị giáo dục, 101, 22-24.

Ngô Thị Hải Yến (2012). Sử dụng kênh hình kết hợp với các phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng dạy học môn Địa lí ở nhà trường phổ thông. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 57(10), 66-73.

Nguyễn Mạnh Hưởng (2016). Rèn luyện cho học sinh kĩ năng khai thác kênh hình trong dạy học lịch sử theo hướng phát triển năng lực người học. Tạp chí Giáo dục, 377, 36-38.

Đã Xuất bản

28.09.2023

Cách trích dẫn

Chu , T. M. H., & Vũ Thị Thanh Vân, T. T. V. (2023). Sử dụng kênh hình trong dạy học môn “Lịch sử và Địa lí” cấp trung học cơ sở theo hướng phát triển năng lực cho học sinh . Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 8), 63–68. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/977

Số

Chuyên mục

Các bài báo