Thực trạng và đề xuất phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông

Các tác giả

  • Chu Thị Mai Hương Trường Đại học Tây Bắc
  • Trần Thị Phượng Trường Đại học Tây Bắc

Tóm tắt

Experiential and career-oriented activities are compulsory educational activities in the 2018 General Education Curriculum from grade 1 to grade 12. The activity content is selected based on learning topics related to the individual, family, society, environment and occupations. It is necessary to examine the current situation to propose some teaching methods to improve the quality of Experiential activities and career guidance for students in high schools, meeting the goals of educational innovation according to the competency-based General Education Curriculum. Using theoretical research methods, surveys and pedagogical experiments, the article clarifies the current situation of organizing experiential and career guidance activities in high schools; suggests some methods to improve the quality of implementing experiential and career guidance activities for high school students. This research contributes to improving the effectiveness of experiential lessons and career guidance for high school students, while improving the quality of experiential and career guidance activities according to the 2018 General Education Curriculum.

Tài liệu tham khảo

Bernd Meier, Nguyễn Văn Cường (2016). Lí luận dạy học hiện đại. NXB Đại học Sư phạm.

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông Hoạt động trải nghiệm và hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/ 2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT). Burga, R., Spear, C., Balestreri, C., Boyle, J., Coasley, A., McGill, D., ... & Jacobs, S. (2023). Enhancing management education: How do experiences outside the classroom matter?. The International Journal of Management Education, 21(1), 100758. https://doi.org/10.1016/j.ijme.2022.100758

Chu Thị Mai Hương, Dương Thị Đạt (2023). Sử dụng giá trị văn hóa địa phương để tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong dạy học Lịch sử ở trường phổ thông dân tộc nội trú vùng Tây Bắc. Kỉ yếu Hội thảo khoa học quốc gia. NXB Đại học Sư phạm, tr 314-327. Fromm, J., Radianti, J., Wehking, C., Stieglitz, S., Majchrzak, T. A., & vom Brocke, J. (2021). More than experience?- On the unique opportunities of virtual reality to afford a holistic experiential learning cycle. The Internet and Higher Education, 50, 100804. https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2021.100804 Leung, S. A., Mo, J., Yuen, M., & Cheung, R. (2022). Testing the career adaptability model with senior high school students in Hong Kong. Journal of Vocational Behavior, 139, 103808. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2022.103808

Lưu Thị Thu Thủy (tổng chủ biên), Nguyễn Thanh Bình (Chủ biên), Lê Văn Cầu, Trần Thị Tố Oanh, Trần Thị Thu (2022). Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống. NXB Giáo dục Việt Nam. Marin, E. (2015). Experiential learning: empowering students to take control of their learning by engaging them in an interactive course simulation environment. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 180, 854-859. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.02.224 Motta, V. F., & Galina, S. V. R. (2023). Experiential learning in entrepreneurship education: A systematic literature review. Teaching and Teacher Education, 121, 103919. https://doi.org/10.1016/j.tate.2022.103919

Nguyễn Dục Quang (tổng chủ biên), Hoàng Gia Trang (chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Hồng, Bùi Thanh Xuân (2023). Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp - Bộ Chân trời sáng tạo. NXB Đại học Huế.

Nguyễn Dục Quang (tổng chủ biên), Hoàng Gia Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Hồng, Bùi Thanh Xuân (2022). Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 - Bộ Cánh Diều. NXB Đại học Huế.

Nguyễn Văn Cường (2017). Dạy học tích hợp, liên môn và phát triển chương trình dạy học. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 62(9), 20-26.

Nguyễn Văn Đại, Đào Thị Việt Anh, Vũ Quốc Trung (2021). Vận dụng dạy học dự án theo mô hình Blended learning trong môn Hóa học nhằm phát triển năng lực tự học cho HS trung học phổ thông. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 66(2), 186-197.

Phan Trọng Ngọ (2005). Dạy học và phương pháp dạy học trong nhà trường. NXB Đại học Sư phạm. Quibrantar, S. M., & Ezezika, O. (2023). Evaluating student engagement and experiential learning in global classrooms: A qualitative case study. Studies in Educational Evaluation, 78, 101290. https://doi.org/10.1016/j.stueduc. 2023.101290

Tải xuống

Đã Xuất bản

26.03.2024

Cách trích dẫn

Chu , T. M. H., & Trần , T. P. (2024). Thực trạng và đề xuất phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông. Tạp Chí Giáo dục, 24(6), 47–52. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1537

Số

Chuyên mục

Các bài báo