Dạy học chủ đề “Một số vật liệu, nguyên liệu, nhiên liệu, lương thực, thực phẩm thông dụng” (Khoa học tự nhiên 6) dựa trên mô hình 5E nhằm phát triển năng lực tìm hiểu tự nhiên cho học sinh

Các tác giả

  • Phạm Thị Bích Đào Viện Khoa học giáo dục Việt Nam
  • Mai Thị Ngọc Trường THCS Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu

Tóm tắt

Teaching in the direction of developing learners' competence is the current trend of education to meet the needs of training high-quality human resources for society. The 5E model is a modern teaching model with many outstanding advantages, bringing high efficiency in competence development for learners. The study introduced a process of teaching Natural Science based on the 5E model and applied this process to teaching lesson “Some common materials, raw materials, fuel, food” (Natural Science 6). Experiments show that teaching using the 5E model contributes to the development of students' natural inquiry competence. To effectively apply the 5E model, teachers need to invest a lot of time and effort. Therefore, teachers need to cultivate to improve their professional qualifications, regularly update them to apply innovations in teaching methods.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018a). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018).

Bộ GD-ĐT (2018b). Chương trình giáo dục phổ thông môn Khoa học tự nhiên (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018).

Đinh Quang Báo, Nguyễn Đức Thành (2000). Lí luận dạy học Sinh học (phần Đại cương). NXB Giáo dục.

Dương Giáng Thiên Hương (2017). Dạy học khám phá theo mô hình 5E - Một hướng vận dụng lí thuyết kiến tạo trong dạy học ở tiểu học. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 62(4), 112-121.

Mai Sỹ Tuấn, Nguyễn Văn Khánh, Đặng Thị Oanh, Lê Đức Ánh, Trần Khánh Vân (2021). Hướng dẫn dạy học môn Khoa học tự nhiên theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Đăng Thuấn, Nguyễn Hoàng Phúc (2020). Ứng dụng mô hình 5E vào chương trình dạy học “Chất khí” Vật lí 10 theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Cần Thơ, 56, 72-80.

Rodger, B. W. (2006). The BSCS 5E Intructional Model: Origins and Effectiveness. Office of Science Education National Institutes of Health, BSCS, Colorado Springs.

Tô Thị Phương Lịch (2018). Vận dụng mô hình 5E trong dạy học chương Dung dịch - Hóa học 8 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh. Tạp chí Khoa học Giáo dục, 10, 38-43.

Đã Xuất bản

28.09.2023

Cách trích dẫn

Phạm , T. B. Đào, & Mai , T. N. (2023). Dạy học chủ đề “Một số vật liệu, nguyên liệu, nhiên liệu, lương thực, thực phẩm thông dụng” (Khoa học tự nhiên 6) dựa trên mô hình 5E nhằm phát triển năng lực tìm hiểu tự nhiên cho học sinh. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 8), 162–167. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/999

Số

Chuyên mục

Các bài báo