Quản lí hoạt động dạy học tiếng Anh ở trường tiểu học theo tiếp cận phát triển năng lực

Các tác giả

  • Lý Phượng Khánh Trường Tiểu học Trưng Vương, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ
  • Phạm Phương Tâm Trường Đại học Cần Thơ

Tóm tắt

The innovations of the constitutive elements of primary English teaching activities in the General Education Program (GET Program 2018) have a direct impact on the management of this activity. The article has organized a study on concepts related to primary school English teaching, identifying the main approach as learners- capacity to manage teaching English in primary schools with the following contents: i) Objective management objectives, content, and curriculum for primary school English according to competency approach; (ii) Directing the teaching activities of primary school teachers in the direction of developing students- capacity; (iii) Manage students- learning activities according to competency approach; (iv) Managing innovation of teaching methods in the direction of developing student-s capacity; (v) Develop conditions to support the management of primary English teaching activities in the direction of developing students- capacity; (vi) Manage, test and evaluate students- learning outcomes according to competency approach. Each content has its own position, role and function but constitutes an overall process to improve the quality of primary English teaching activities according to competency approach.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2014). Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Bộ GD-ĐT (2016). Quyết định số 1479/QĐ-BGDĐT ngày 10/5/2016 ban hành định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh bậc 1 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (dành cho học sinh tiểu học).

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Chomsky, N. (1965). Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge, MA: MIT Press.

Hà Thế Ngữ (1986). Quá trình sư phạm, bản chất cấu trúc và tính quy luật. Viện Khoa học Giáo dục.

Mrowicki, L. (1986). Project work English competency-based curriculum. Northwest Educational Cooperative.

Nguyễn Ngọc Quang (1989). Những khái niệm cơ bản về lí luận quản lí giáo dục đào tạo. Trường Cán bộ Quản lí giáo dục.

Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2010). Đại cương khoa học quản lí. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thủ tướng Chính phủ (2008). Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 về việc phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”.

Trần Kiểm (1997). Giáo trình quản lí giáo dục và trường học. Viện Khoa học Giáo dục.

Đã Xuất bản

28.09.2023

Cách trích dẫn

Lý , P. K., & Phạm , P. T. (2023). Quản lí hoạt động dạy học tiếng Anh ở trường tiểu học theo tiếp cận phát triển năng lực. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 8), 230–235. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1015

Số

Chuyên mục

Các bài báo