Thực trạng và biện pháp xây dựng môi trường và tạo động lực phát triển đội ngũ giáo viên trung học cơ sở quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ

Các tác giả

  • Hồ Văn Thống Trường Đại học Đồng Tháp
  • Huỳnh Văn Tây Trường Đại học Đồng Tháp
  • Phạm Phương Tâm Trường Đại học Cần Thơ

Tóm tắt

The school year 2023-2024 is the 3rd year of implementing the 2018 General Education Program. Identifying the teaching staff is a key factor for the successful implementation of the program's goals. However, the contingent of secondary school teaching staff in general, including teaching staff of secondary schools in Cai Rang district of Can Tho city, still has many shortcomings in terms of quantity, quality of staff, team development environment… Within the scope of this article, from researching the theory of building the environment and creating motivation for the development of secondary school teachers, the author organized a survey using questionnaires and used SPSS data processing software to assess the current situation of this activity in secondary schools in Cai Rang district,  Can Tho city and propose a number of measures to improve the quality of environmental construction and create motivation for the development of second school teaching staff in the area.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2019). Quyết định số 1506/QĐ-BGDĐT ngày 31/5/2019 ban hành kế hoạch thực hiện đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025” của ngành Giáo dục.

Bộ GD-ĐT (2020). Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 ban hành điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Bùi Hiền (chủ biên, 2001). Từ điển Giáo dục học. NXB Từ điển Bách khoa.

Bùi Minh Hiền (chủ biên, 2006). Quản lí giáo dục. NXB Đại học Sư phạm.

Lê Khánh Tuấn (2005). Các biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên trung học cơ sở trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước (phân tích thực tiễn tại Thừa Thiên Huế). Luận án tiến sĩ Giáo dục học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Nguyễn Phúc Châu (2010). Quản lí nhà trường. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2003). Lí luận quản lí và quản lí nhà trường. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Phan Văn Kha (2007). Đào tạo và sử dụng nhân lực trong nền kinh tế tri thức ở Việt Nam. NXB Giáo dục.

Quốc hội (2019). Luật Giáo dục. NXB Lao động.

Richard, L. D. (2005). Management (7th ed). Thomson South-Western.

Robbins, S. P., DeCenzo, D. A., Stuart-Kotze, R., & Stewart, E. B. (2005). Fundamentals of Management (4th Canadian Edition). Pearson Education Canada Inc.

Đã Xuất bản

05.01.2024

Cách trích dẫn

Hồ , V. T., Huỳnh , V. T. ., & Phạm , P. T. (2024). Thực trạng và biện pháp xây dựng môi trường và tạo động lực phát triển đội ngũ giáo viên trung học cơ sở quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 9), 267–273. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1225

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả