Thực trạng hoạt động bồi dưỡng năng lực dạy học cho đội ngũ giáo viên ở các trường tiểu học huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

Các tác giả

  • Phan Minh Tiến Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
  • Bùi Văn Nam Trường Tiểu học Tam Đông 2, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

In recent years, Hoc Mon district, Ho Chi Minh City has shown interest in fostering teaching competence for primary school teachers. However, professional training activities for teachers still have some weaknesses and inadequacies, and the teaching staff has not met the requirements of general education reform. The article presents the results of research on the current situation of teaching competence and teaching competence fostering activities for teachers of primary schools in Hoc Mon district, Ho Chi Minh City. The survey results show that, in addition to the achieved results, a part of primary teachers in Hoc Mon district are still weak in professional expertise, especially teaching competence, so they have not responded well to the requirements of educational reform and the requirements for the implementation of the 2018 General Education Program. The research results will provide managers of primary schools in Hoc Mon district with practical bases to establish management measures to improve the efficiency of fostering teaching competence for primary school teachers, contributing to improving teaching quality in primary schools in the current period.

Tài liệu tham khảo

Ban Chấp hành Trung ương (2013). Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Đảng Cộng sản Việt Nam (2021). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (tập 1). NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.

Huyện ủy huyện Hóc Môn (2020). Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hóc Môn nhiệm kì 2020-2025.

Lê Văn Hồng, Lê Ngọc Lan, Nguyễn Văn Thàng (2007). Tâm lí học lứa tuổi và Tâm lí học sư phạm. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Phòng GD-ĐT huyện Hóc Môn (2022). Báo cáo tổng kết năm học 2020-2021, 2021-2022.

Quốc hội (2014). Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Thủ tướng Chính phủ (2016). Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 29/4/2016 phê duyệt đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lí cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025”.

Đã Xuất bản

28.09.2023

Cách trích dẫn

Phan , M. T., & Bùi , V. N. (2023). Thực trạng hoạt động bồi dưỡng năng lực dạy học cho đội ngũ giáo viên ở các trường tiểu học huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 8), 265–270. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1023

Số

Chuyên mục

Các bài báo