Quản lí hoạt động tổ chuyên môn ở các trường trung học cơ sở quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Các tác giả

  • Phan Minh Tiến Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
  • Lý Ái Trân Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Bé, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

In the direction of reforming education and implementing 2018 general education curriculum, in secondary schools, professional teams play an important role, contributing to improving the quality and effectiveness of teaching and learning at schools. Therefore, in school management, the issue of managing professional teams’ activities has practical significance, and needs special attention. In this paper, the author used the mixed qualitative and quantitative research method to research and evaluate the current situations and established management measures to improve the performance of professional teams in secondary schools of Binh Thanh district, Ho Chi Minh city in order to contribute to improving the effectiveness of teaching activities in schools.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT(2018). Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng BGDĐT).

Bộ GD-ĐT (2020). Điều lệ trường trung học cơ sở và trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/09/2020 của Bộ trưởng BGDĐT).

Bùi Minh Hiền (2017). Biện pháp nâng cao hiệu quả quản lí đội ngũ tổ trưởng chuyên môn ở các trường tiểu học tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 2 tháng 10, 32-36.

Chính phủ (2012). Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020. NXB Giáo dục Việt Nam.

Đảng Cộng sản Việt Nam (2016). Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc khoá XII. NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2015). Quản lí giáo dục - Một số vấn đề lí luận và thực tiễn. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Phòng GD-ĐT quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. Báo cáo tổng kết năm học 2018-2019; 2019-2020.

Quốc hội (2019). Luật Giáo dục. Luật số 43/2019/QH14, ngày 14/6/2019.

Trần Văn Quang (2011). Thực trạng và biện pháp quản lí của hiệu trưởng trường trung học phổ thông nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn. Tạp chí Giáo dục, 257, 6-8.

Đã Xuất bản

20.06.2021

Cách trích dẫn

Phan , M. T., & Lý , Ái T. (2021). Quản lí hoạt động tổ chuyên môn ở các trường trung học cơ sở quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp Chí Giáo dục, 504(2), 59–64. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/164

Số

Chuyên mục

Các bài báo