Thực trạng tổ chức hoạt động trải nghiệm STEM ở các trường trung học cơ sở huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Các tác giả

  • Hà Mỹ Hạnh Trường Đại học Tân Trào
  • Ma Thị Sim Trường Đại học Tân Trào
  • Trịnh Thành Yên Trường Đại học Tân Trào

Tóm tắt

Experiential activities help students approach reality through synthesizing knowledge and skills to perform tasks and solve problems. STEM education provides students with soft skills, helping them to solve problems, have good communication skills, study skills and critical thinking. To adapt to that context, STEM experiential activities are an approach to organize experiential activities for students, partly meeting the common goal of developing learners' competencies and qualities. The study presents the results of a survey on the current situation of organizing STEM experiential activities in secondary schools in Yen Son district, Tuyen Quang province. Research results show that STEM activities carried out in secondary schools in Yen Son district, Tuyen Quang province are average and good. This result is a practical basis for proposing measures to improve the effectiveness of STEM experiences in secondary schools in Yen Son district, Tuyen Quang province.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/11/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Đặng Thị Thúy Hồng (2020). Tổ chức một số hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn Toán cho học sinh tiểu học. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 2 tháng 5, 55-60.

Hoàng Phê (chủ biên), Vũ Xuân Lương, Hoàng Thị Tuyền Linh, Phạm Thị Thủy, Đào Thị Minh Thu, Đặng Thị Hòa (2008). Từ điển tiếng Việt. NXB Đà Nẵng.

Nguyễn Huy Hoàng (2021). Giáo dục STEM trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018: Định hướng và tổ chức thực hiện. Tạp chí Giáo dục, 516, 1-6.

Nguyễn Thành Hải (2019). Giáo dục STEM/STEAM từ trải nghiệm thực hành đến tư duy sáng tạo. NXB Trẻ.

Phạm Quang Tiệp (2017). Dạy học khoa học cho học sinh tiểu học theo hướng trải nghiệm. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 8, 201-205.

Sanders, M. (2009). Integrative STEM Education: Primer. The Technology Teacher, 68(4), 20-26.

Đã Xuất bản

28.09.2023

Cách trích dẫn

Hà , M. H., Ma , T. S., & Trịnh , T. Y. (2023). Thực trạng tổ chức hoạt động trải nghiệm STEM ở các trường trung học cơ sở huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 8), 289–295. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1031

Số

Chuyên mục

Các bài báo