Thực trạng quản lí hoạt động học tập trực tuyến của sinh viên khoa Khoa học giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Các tác giả

  • Lê Thanh Hải Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Viết Bình Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An
  • Nguyễn Thị Dịu Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

Online teaching is a new trend in universities today, capable of meeting the urgent needs in teaching and learning and facilitating the training process at many levels; it is an activity to support or replace direct teaching at educational institutions. Managing online learning activities brings many benefits and plays an important role in the learning process of students to improve education quality. This study has reflected the current situation of managing online learning activities of students of Faculty of Education Science, Ho Chi Minh City University of Education, thereby proposing some orientations to improve the quality and efficiency of students' online learning activities management. In order for online teaching to be truly quality, teachers and learners need to change, quickly adapt and find the most effective and appropriate online teaching and learning methods.

Tài liệu tham khảo

Bates, T. (2001). National strategies for e-learning in post-secondary education and training. Published by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

Bộ GD-ĐT (2021). Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30/03/2021 về Quy định về quản lí và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên.

Cheawjindakarn, B., Suwannatthachote, P. & Theeraroungchaisri, A. (2012). Critical Success Factors for Online Distance Learning in Higher Education: A Review of the Literature. Creative Education, 3, 61-66.

Lê Văn Toán, Trương Thị Diễm (2020). Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo trực tuyến trong giáo dục đại học trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 2 tháng 5, 33-36.

Nguyễn Mậu Đức (2020). Vận dụng mô hình “lớp học đảo ngược” vào dạy học bài “Oxi - Ozon” (Hóa học 10) thông qua bài giảng e-learning. Tạp chí Giáo dục, 479, 18-22.

Spencer, D., & Temple, T. (2021). Examining Students’ Online Course Perceptions and Comparing Student Performance Outcomes in Online and Face-to-Face Classrooms. Online Learning Journal, 25(2), 233-261. https://doi.org/10.24059/olj.v25i2.2227

Trần Kiểm (2016). Những vấn đề cơ bản của khoa học quản lí giáo dục. NXB Đại học Sư phạm.

Trần Trung, Phan Anh Hùng (2012). Ứng dụng E-learning trong rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ngành sư phạm Toán ở trường đại học. Tạp chí Giáo dục, 298, 51-54.

Đã Xuất bản

28.09.2023

Cách trích dẫn

Lê , T. H., Nguyễn , V. B., & Nguyễn , T. D. (2023). Thực trạng quản lí hoạt động học tập trực tuyến của sinh viên khoa Khoa học giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 8), 347–352. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1043

Số

Chuyên mục

Các bài báo