Các yếu tố cấu thành năng lực nghề nghiệp giáo viên mầm non

Các tác giả

  • Đinh Thanh Tuyến Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • Nguyễn Hà Linh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Tóm tắt

Despite the well-established significance of training and fostering human resources for preschool education, the issues of preschool teachers quality and quantity assurance in many localities have not been effectively handled. The results of descriptive statistical analysis, factor analysis with the data from a survey on 242 lecturers, preschool teachers, recruitment managers and parents show that the representing factors of professional competence of Preschool teachers play an important role in creating values and improving the quality of preschool children care and education. Among the groups of factors constituting professional competence among preschool teachers, the capacity to nurture and care for children is the most concerned, followed by factors related to children educating competence and capacity to develop the school-family-society relationship. The results of this study would offer preschool teachers a basis to develop professional competencies as well as provide implications for policy makers, teacher training managers, preschool administrators in designing policies and programs to enhance the capacity of kindergarten teachers.

Tài liệu tham khảo

Birch, S. H., & Ladd, G. W. (1996). Interpersonal relationships in the school environment and children’s early school adjustment: The role of teachers and peers. Social Motivation: Understanding Children’s School Adjustment, 15, 199-225. https://doi.org/10.1017/CBO9780511571190.011

Bộ GD-ĐT (2014). Tài liệu tập huấn đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng tiếp cận năng lực học sinh các môn học. NXB Giáo dục Việt Nam.

Bộ GD-ĐT (2018). Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

Bộ GD-ĐT (2019). Thông tư số 12/2019/TT-BGDĐT ngày 26/08/2019 ban hành chương trình bồi dưỡng giáo viên mầm non.

Boyatzis, R. E. (1991). The competent manager: A model for effective performance. John Wiley & Sons.

Cobanoglu, F., & Sevim, S. (2019). Child-friendly schools: An assessment of kindergartens. International Journal of Educational Methodology, 5(4), 637-650.

Cù Thị Thủy (2017). Năng lực nghề nghiệp của giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non. Tạp chí Giáo dục, 419, 35-38.

Desimone, L. M. (2009). Improving impact studies of teachers’ professional development: Toward better conceptualizations and measures. Educational Researcher, 38(3), 181-199. https://doi.org/10.3102/0013189X08331140

Ernst, J., & Tornabene, L. (2012). Preservice early childhood educators’ perceptions of outdoor settings as learning environments. Environmental Education Research, 18(5), 643-664. https://doi.org/10.1080/13504622.2011.640749

Faiz, M., & Kamer, S. T. (2017). Prospective Teachers’ Opinions Concerning Children’s Rights. Journal of Education and Learning, 6(3), 118-128. https://doi.org/10.5539/jel.v6n3p118

Fox, J. E., & Schirrmacher, R. (2014). Art and creative development for young children. Cengage Learning.

Goffin, S. C. (1996). Child development knowledge and early childhood teacher preparation: Assessing the relationship - A special collection. Early Childhood Research Quarterly, 11(2), 117-133. https://doi.org/10.1016/S0885-2006(96)90001-0

Goodwin, W. L., & Goodwin, L. D. (1996). Understanding quantitative and qualitative research in early childhood education (Vol. 59). Teachers College Press.

Hager, P., & Gonczi, A. (1996). What is competence?. Medical Teacher, 18(1), 15-18.

Hung, H. S., & Pandey, D. (2021). Developing Professional Capacity of Preschool Teachers in Mountainous Areas to Meet the Requirements of Augmented Education Innovation 4.0. Augmented Human Research, 6(1). https://doi.org/10.1007/s41133-021-00047-1

Kaya, İ. (2018). Examination of preschool teachers’ opinion on alternative assessment. Universal Journal of Educational Research, 6(10), 2294-2299. https://doi.org/110.13189/ujer.2018.061028

Koran, N., & Avci, N. (2017). Perceptions of prospective pre-school teachers regarding children’s right to participate in classroom activities. Educational Sciences: Theory and Practice, 17(3). https://doi.org/10.12738/estp.2017.3.0325

Lê Thị Bích Ngọc (2023). Nghiên cứu đề xuất cấu trúc năng lực thích ứng nghề của sinh viên ngành Giáo dục mầm non. Tạp chí Giáo dục, 23(3), 54-59.

Lê Thị Thanh Thủy (2017). Một số định hướng về dạy và học môn nghệ thuật trong đào tạo giáo viên mầm non ở Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, 143, 102-107.

Liu, J., Jiang, Y., Zhang, B., Zhu, X., & Sha, T. (2022). Paths to promote the sustainability of kindergarten teachers’ caring: Teachers’ perspectives. Sustainability, 14(14). https://doi.org/10.3390/su14148899

Lobo, Y. B., & Winsler, A. (2006). The effects of a creative dance and movement program on the social competence of head start preschoolers. Social Development, 15(3), 501-519. https://doi.org/10.1111/j.1467-9507.2006.00353.x

Lưu Ngọc Sơn (2021). Xây dựng tiêu chí và thang đánh giá tố chất thể lực của trẻ 5-6 tuổi. Tạp chí Giáo dục, 495, 36-41.

Masoumi, D. (2015). Preschool teachers’ use of ICTs: Towards a typology of practice. Contemporary Issues in Early Childhood, 16(1), 5-17. https://doi.org/10.1177/1463949114566753

Nguyễn Thị Hiền (2021). Xây dựng công cụ nghiên cứu ảnh hưởng của các tiêu chí về “Nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe và giáo dục trẻ em” trong chuẩn nghề nghiệp đến kĩ năng nghiệp vụ của giáo viên trường mầm non. Tạp chí Giáo dục, 496, 8-13.

Nguyễn Thị Ngọc Tâm (2022). Giải pháp nâng cao chất lượng phát triển và tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non tại tỉnh Bình Dương. Tạp chí Giáo dục, 22(8), 30-34.

Nunnally, J. C., & Bernstein, I. H. (1994). The theory of measurement error. Psychometric Theory, 3(1), 209-247.

Phạm Thị Yến (2021). Đề xuất khung năng lực nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non trong bối cảnh đổi mới giáo dục và hội nhập quốc tế. Tạp chí Giáo dục, 505, 8-12.

Piotrkowski, C. S., Botsko, M., & Matthews, E. (2000). Parents’ and teachers’ beliefs about children’s school readiness in a high-need community. Early Childhood Research Quarterly, 15(4), 537-558. https://doi.org/10.1016/S0885-2006(01)00072-2

Spektor-Levy, O., Baruch, Y. K., & Mevarech, Z. (2013). Science and Scientific Curiosity in Pre-school - The teacher’s point of view. International Journal of Science Education, 35(13), 2226-2253. https://doi.org/10.1080/09500693.2011.631608

Spencer Jr, L. M., & Spencer, S. M. (1993). Competence at Work: Models for Superior Performance. John Wiley & Sons.

Uludag, G. (2021). Views of Preschool Teachers on Using Out-of-School Learning Environments in Preschool Education. International Online Journal of Education and Teaching, 8(2), 1225-1249.

Vũ Thị Thúy, Đinh Thị Kim Thoa (2021). Sử dụng phương pháp Delphi trong xây dựng khung đánh giá năng lực phát triển ngôn ngữ cho trẻ của giáo viên mầm non. Tạp chí Giáo dục, 498, 13-17.

Yu, P. N. (2021). Consideration of the basic competencies of a preschool teacher in curriculum modernization. International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education, 9(1), 91-103. https://doi.org/10.23947/2334-8496-2021-9-1-91-103

Zoupidis, A., Tselfes, V., Papadopoulou, P., & Kariotoglou, P. (2022). Study of kindergarten teachers’ intentions to choose content and teaching method for teaching science. Education Sciences, 12(3), 198. https://doi.org/10.3390/educsci12030198

Tải xuống

Đã Xuất bản

02.10.2023

Cách trích dẫn

Đinh , T. T., & Nguyễn , H. L. (2023). Các yếu tố cấu thành năng lực nghề nghiệp giáo viên mầm non. Tạp Chí Giáo dục, 23(19), 21–27. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1068

Số

Chuyên mục

Các bài báo