Phát triển năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học học phần “Địa lí du lịch Việt Nam” cho sinh viên Khoa Du lịch - Trường Đại học Đông Á

Các tác giả

  • Đặng Thị Kim Thoa Trường Đại học Đông Á - Thành phố Đà Nẵng
  • Trần Thị Bảo Hoàng Trường Đại học Đông Á - Thành phố Đà Nẵng
  • Lê Thị Mai Trường Đại học Đông Á - Thành phố Đà Nẵng

Tóm tắt

The current social and economic development creating high demands for human resource. It also creases great challenges for university education, which directly provides quality human resource. This article focuses on the process and methods of the developing problem solving capacity in teaching Vietnam Tourism Geography for tourism students at Dong A University. Training towards developing learner’s capacity is the basic goal of high school and university education in our country nowadays. Problem solving capacity is one of the most core capacities that need to be formed and developed for students that will help them to be more confident, adaptable, and able to solve problems in learning, working and life.

Tài liệu tham khảo

Đặng Thành Hưng (2012). Năng lực và giáo dục theo tiếp cận năng lực. Tạp chí Quản lí giáo dục, số 48, tr 8-12.

Kon, O. V. (1976). Những cơ sở của việc dạy học nêu vấn đề (Từ Đức Thảo dịch). NXB Giáo dục.

Lecne, I. I. (1977). Dạy học nêu vấn đề. NXB Giáo dục.

Lê Đình Lành (2018). Đề xuất một số biện pháp quản lí hoạt động đổi mới phương pháp dạy học ở các trường trung học cơ sở huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Tạp chí Giáo dục, số 432, tr 16-21.

Nguyễn Văn Cường, Bernd Meier (2014). Lí luận dạy học hiện đại - cơ sở đổi mới mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Thị Diệu Thảo (2004). Dạy học theo dự án - Một phương pháp có chức năng kép trong đào tạo giáo viên. Tạp chí Giáo dục, số 80, tr 15-17.

OECD (2013). PISA 2015 Draft collaborative problem solving framework.

Phan Tấn Hùng (2020). Tổ chức trò chơi học tập theo hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học Địa lí lớp 11. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 2 tháng 5, tr 124-128.

Trần Anh Tuấn (2017). Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng hình thành và phát triển năng lực của học sinh. NXB Giáo dục Việt Nam.

Đã Xuất bản

20.04.2021

Cách trích dẫn

Đặng , T. K. T., Trần, T. B. H., & Lê, T. M. (2021). Phát triển năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học học phần “Địa lí du lịch Việt Nam” cho sinh viên Khoa Du lịch - Trường Đại học Đông Á. Tạp Chí Giáo dục, 500(2), 25–29. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/107

Số

Chuyên mục

Các bài báo