Biên soạn bài tập hóa học lớp 10 chương "Tốc độ phản ứng hóa học" nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học cho học sinh

Các tác giả

  • Phạm Ngọc Tuấn Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Lê Thị Mai Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

The general education program in 2018 in Chemistry aims to form and develop specific competencies for students. In particular, the competence to apply acquired knowledge and skills helps students to gain a high level of thinking in using knowledge to analyze and explain problems in real life and production related to chemistry. Chemistry exercises are one of the important elements to assess the development of students' competence. In the article, we compiled the 10th grade chemistry exercises in the chapter “Chemical reaction rate” to develop the competence to apply knowledge and skills learned for high school students. The initial research results show that the chemistry exercise system is effective in developing the competence to apply knowledge and skills learned of high school students.

Tài liệu tham khảo

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (2013). Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Đảng Cộng sản Việt Nam (2021). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (tập 2). NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.

Bộ GD-ĐT (2018a). Chương trình giáo dục giáo dục phổ thông môn Hóa học (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2018b). Chương trình giáo dục giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Cao Cự Giác, Phạm Ngọc Tuấn (2020). Thiết kế bài tập điền từ rèn luyện kĩ năng đọc hiểu trong dạy học hóa học bằng tiếng Anh ở trường trung học phổ thông. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Khoa học Giáo dục, 65(4), 197-209. https://doi.org/10.18173/2354-1075.2020-007

Dương Minh Tú, Trần Trung Ninh (2022). Xây dựng bài tập hóa học trong dạy học phần “Hợp chất hữu cơ có nhóm chức” (Hóa học 11) nhằm đánh giá năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng cho học sinh. Tạp chí Giáo dục, 22(24), 25-30.

Đồng Thanh Lân, Trần Trung Ninh (2020). Sử dụng hệ thống bài tập gắn với thực tiễn trong dạy học chương “Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm” (Hóa học 12) nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng cho học sinh. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 9, 57-61.

Ngô Ngọc Mai, Trần Trung Ninh (2017). Sử dụng bài tập hóa học thực tiễn nhằm phát triển năng lực khoa học cho học sinh giỏi ở các trường trung học phổ thông. Tạp chí Giáo dục, 291, 61-63.

Nguyễn Xuân Trường (2006). Bài tập hóa học ở trường phổ thông. NXB Đại học Sư phạm.

Trịnh Lê Hồng Phương, Phạm Thị Hương (2019). Xây dựng thang đánh giá năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn của học sinh trường trung học phổ thông. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 16(11), 693-708.

Đã Xuất bản

20.07.2023

Cách trích dẫn

Phạm, N. T., & Lê , T. M. (2023). Biên soạn bài tập hóa học lớp 10 chương "Tốc độ phản ứng hóa học" nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học cho học sinh. Tạp Chí Giáo dục, 23(số đặc biệt 7), 90–93. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/878

Số

Chuyên mục

Các bài báo