Năng lực ngôn ngữ của học sinh dân tộc thiểu số cấp tiểu học vùng Đông bắc: thực trạng và nguyên nhân

Các tác giả

  • Đặng Thị Lệ Tâm Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Tóm tắt

Vietnamese is the common language among different ethnic groups and the official language of education in Vietnam. The language development of minority children is a fundamental issue in the development of education in ethnic areas. On the basis of combining theoretical and practical research methods and evaluation methods; this article focuses on analyzing the current situation of the development of language competency among ethnic minority primary school students in the Northeast region in Vietnam and the potential causes. The research results indicate that the natural, economic, social, and multilingual characteristics of ethnic minority students in Northeast Vietnam hinder their enrollment, learning, and linguistic proficiency development. The findings will provide education researchers and teachers with a direction on a more appropriate content development and selection as well as teaching methods in accordance with learners and their demographic characteristics.

Tài liệu tham khảo

Bachman, L., & Palmer, A. (1996). Language Testing in Practice. Oxford: OUP.

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Canale, M. (1983). From communicative competence to communicative language pedagogy. In Richards, J. C., & Schmidt, R. W. (Eds.), Language and Communication, 2-27. London, Longman.

Đảng Cộng sản Việt Nam (2021). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (tập 1). NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.

Hà Đức Đà, Trần Thị Yên, Cao Việt Hà (2019). Phát triển năng lực ngôn ngữ cho trẻ em người dân tộc thiểu số trong giáo dục: Những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn. Tạp chí Khoa học Giáo dục, 17, 83-88.

Hymes, D. H. (1972). On Communicative Competence. In Pride, J. B., & Holmes, J. (Eds.), Sociolinguistics, 269-293. Baltimore, USA: Penguin Education, Penguin Books Ltd.

Lê A, Nguyễn Quang Ninh, Bùi Minh Toán (1996). Phương pháp dạy học Tiếng Việt. NXB Giáo dục.

Nguyễn Minh Thuyết (2013). Một số vấn đề đánh giá chương trình sách giáo khoa Ngữ văn hiện hành và đề xuất định hướng biên soạn chương trình, sách giáo khoa mới. Kỉ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia về dạy học Ngữ văn ở trường phổ thông Việt Nam. NXB Đại học Sư phạm, tr 35-48.

Nguyễn Thị Thu Hằng (2013). Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số thông qua tình huống. Tạp chí Giáo dục, 302, 21-23.

Trần Thị Kim Hoa (2019). Một số vấn đề lí luận về vấn đề phát triển năng lực từ ngữ tiếng Việt cho học sinh lớp 5 dân tộc Tày qua hệ thống bài tập. Tạp chí Giáo dục, 450, 33-36.

Trần Trí Dõi (2006). Thực trạng sử dụng ngôn ngữ của một số dân tộc thiểu số và vấn đề đặt ra cho giáo dục ngôn ngữ trong nhà trường ở Việt Bắc. NXB Giáo dục.

Viện Khoa học Giáo dục (2001). Nghiên cứu, vận dụng chương trình, sách giáo khoa tiểu học 2000 vào vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, mã số B2001-49-20.

Vũ Thị Thanh Hương (2006). Từ khái niệm năng lực giao tiếp đến vấn đề dạy và học tiếng Việt trong nhà trường phổ thông hiện nay. Tạp chí Ngôn ngữ, 4, 1-12.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05.11.2023

Cách trích dẫn

Đặng , T. L. T. (2023). Năng lực ngôn ngữ của học sinh dân tộc thiểu số cấp tiểu học vùng Đông bắc: thực trạng và nguyên nhân. Tạp Chí Giáo dục, 23(21), 59–63. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1097

Số

Chuyên mục

Các bài báo