Khai thác đa phương tiện trong dạy học đọc hiểu văn bản thông tin cho học sinh lớp 2

Các tác giả

  • Đặng Thị Lệ Tâm Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Tóm tắt

The basic and important goal of the Vietnamese subject in elementary school is to develop students' ability to communicate in Vietnamese. To achieve this goal, students need to practice reading, writing, speaking and listening skills through rich and diverse materials, ensuring the requirements for selection criteria and building materials of the program. submit. Starting from the importance of developing reading comprehension ability in the direction of developing learners' qualities and abilities, in this article, we propose basic directions in using multimedia in teaching. Reading and understanding informational texts for elementary school students in general and 2nd grade students in particular. To train specific skills for students, teachers need to grasp and thoroughly understand the situations that arise in students' psychological behavior, and need to diversify the way of teaching informational text to bring about a sense of understanding. excitement and excitement for the children.

Tài liệu tham khảo

ACARA (2013). The English - The Australian Curriculum. Version 5.1. http://www.australiancurriculum.edu.au

Bùi Mạnh Hùng (chủ biên, 2021a), Trần Thị Hiền Lương, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Vũ Thị Lan, Nguyễn Thị Ngọc Minh, Trần Kim Phượng. Tiếng Việt 2 (tập 1), Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. NXB Giáo dục Việt Nam.

Bùi Mạnh Hùng (chủ biên, 2021b), Trần Thị Hiền Lương, Lê Thị Lan Anh, Trịnh Cẩm Lan, Chu Thị Phương, Đặng Thị Hảo Tâm. Tiếng Việt 2 (tập 2), Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. NXB Giáo dục Việt Nam.

Đặng Thị Lệ Tâm (2020). Văn bản thông tin trong sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 Chương trình 2018. Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, 28, 43-47.

Mạc Văn Tiến, Trần Văn Khiêm (2007). Ứng dụng Multimedia trong các trường dạy nghề ở Việt Nam. Tạp chí Lao động và Xã hội, 309, 17-25.

Duke, N. K. (2003). Reading and writing informational text in the primary grades. Scholastic Teaching Resources. Phạm Thế Long, Bùi Việt Hà, Bùi Văn Thanh (2019). Tin học dành cho trung học cơ sở (quyển 4). NXB Giáo dục

Việt Nam.

Trần Thúy Ngà (2022). Một số vấn đề về sử dụng đa phương tiện trong dạy học môn Toán ở trường Tiểu học (Chương trình 2018). Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, 18(07), 35-39.

Vũ Thị Thu Hương (2019). Văn bản thông tin và vấn đề phát triển năng lực dạy học đọc hiểu văn bản thông tin cho giáo viên Ngữ văn trung học. Tạp chí Giáo dục, 461, 25-29.

Tải xuống

Đã Xuất bản

19.01.2024

Cách trích dẫn

Đặng, T. L. T. (2024). Khai thác đa phương tiện trong dạy học đọc hiểu văn bản thông tin cho học sinh lớp 2. Tạp Chí Giáo dục, 24(2), 6–11. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1358

Số

Chuyên mục

Các bài báo