Giải pháp phát triển hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong theo tiếp cận TQM để quản lí chương trình đào tạo đại học tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Các tác giả

  • Nguyễn Trung Thành Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Tóm tắt

The current context of educational integration requires each university to build and develop an internal quality assurance system. This article focuses on researching and proposing solutions to developing the internal quality assurance system for university training program management based on the total quality management - TQM approach at the Ha Noi University of Civil Engineering. Based on an approach related to quality assurance and TQM, using theoretical and practical research methods as well as researching the output of the training process, the study aims to propose 04 development solutions to the internal quality assurance system of university training program management includes: (1) Output standards of the training program; (2) System for ongoing and post-graduation controlling/monitoring of the quality of training programs; (3) Training program quality assessment system; (4) Feedback to continuously improve the quality of training programs. These solutions contribute to helping the School manage and control by keeping track of training program implementation, providing continuous feedback to help propose and make decisions on solutions to continuous improvement of training quality, in accordance with the quality culture philosophy of “mobilizing” all stakeholders in continuously improving training quality.

Tài liệu tham khảo

Asif, M., Awan, M. U., Khan, M. K., & Ahmad, N. (2013). A model for total quality management in higher education. Quality & Quantity, 47, 1883-1904. https://doi.org/10.1007/s11135-011-9632-9

AUN Secretariat (2011). Guide to AUN Actual Quality Assessment At Programme Level. Bangkok: Chulalongkorn University.

Bùi Thị Thu Hương (2009). Về “văn hoá chất lượng” khi xây dựng hệ thống quản lí chất lượng đào tạo trong trường đại học theo cách tiếp cận quản lí chất lượng tổng thể. Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, 25, 33-38.

Hradesky, J. L. (1994). Total Quality Management Handbook. The McGraw-Hill Companies, Inc.

IUCEA (2010). A Road map to Quality. In Hand book for Quality Assurance in Higher Education, 1. Implementation of a Quality Assurance System. http://hdl.handle.net/11671/2044

Joseph, M. J., & Joseph, A. D. (1999). Juran's Quality Handbook The Complete Guide to Performance Excellence, 6th Edition. The McGraw-Hill Companies, Inc.

Manatos, M. J., Sarrico, C. S., & Rosa, M. J. (2017). The European standards and guidelines for internal quality assurance: An integrative approach to quality management in higher education?. The TQM Journal, 29(2), 342-356. https://doi.org/10.1108/TQM-01-2016-0009

Martin, M (2018). Internal quality assurance: Enhancing higher education quality and graduate employability. Paris: IIEP-UNESCO.

Mishra, P. & Pandey, A. (2013). The Role of Leadership in Implementing Total Quality Management (TQM) in Higher Education: A Review. European Academic Research, 1(8), 2149-2166.

Nasim, K., Sikander, A., & Tian, X. (2020). Twenty years of research on total quality management in Higher Education: A systematic literature review. Higher Education Quarterly, 74(1), 75-97. https://doi.org/10.1111/

hequ.12227

Nguyễn Hữu Cương, Phạm Thị Tuyết Nhung, Tạ Thị Thu Hiền, Phạm Thị Nhung (2021). Nghiên cứu về các công cụ bảo đảm chất lượng bên trong ở một số trường đại học trên thế giới và khuyến nghị cho Việt Nam. Tạp chí Giáo dục, 493, 13-17.

Nguyễn Thị Khánh Trinh (2020). Đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo ngành Kinh tế tại Trường Đại học Ngoại thương. Luận án tiến sĩ Khoa học Giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Nguyễn Tiến Hùng (2014). Quản lí chất lượng trong giáo dục. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nguyễn Trung Thành (2018). Quản lí chất lượng tổng thể và vận dụng vào quản lí chất lượng đào tạo ngành Kiến trúc - Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, 10, 106-110.

Nguyễn Trung Thành (2021). Hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong các chương trình đào tạo trình độ đại học: Nghiên cứu đề xuất tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Tạp chí Giáo dục, 513, 52-58.

Nguyễn Trung Thành (2022). Quản lí chất lượng đào tạo ngành Kiến trúc trình độ đại học theo tiếp cận TQM tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Peters, T. J., & Waterman, J. R. H. (1982). In Search of Excellence Lessons from America’s Best-Run Companies. Harper Collins Publisher.

Sursock, A., & Smidt, H. (2010). Trends 2010: A decade of change in European higher education. Brussels: European University Association.

Trần Anh Vũ (2015). Đảm bảo chất lượng bên trong các trường đại học Việt Nam nhìn từ các nghiên cứu trong và ngoài nước. Tạp chí Giáo dục, 351, 28-30.

UMESH, B., & Mishra, M. (2023). Human Resource Management's Impact On Improving Total Quality Management: A Study. Elementary Education Online, 18(2), 1071-1071.

Woodhouse, D. (1998). Audit Manual: Handbook for institutions and members of audit panels (3rd edn). New Zealand Universities Academic Audit Unit, Wellington.

Yusuf, F. A. (2023). Total quality management (TQM) and quality of higher education: A meta-analysis study. International Journal of Instruction, 16(2), 161-178. https://doi.org/10.29333/iji.2023.16210a

Tải xuống

Đã Xuất bản

05.12.2023

Cách trích dẫn

Nguyễn , T. T. (2023). Giải pháp phát triển hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong theo tiếp cận TQM để quản lí chương trình đào tạo đại học tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Tạp Chí Giáo dục, 23(23), 36–41. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1118

Số

Chuyên mục

Các bài báo