Hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong các chương trình đào tạo trình độ đại học: Nghiên cứu đề xuất tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Các tác giả

  • Nguyễn Trung Thành Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Tóm tắt

Internal quality assurance system of undergraduate program is especially important to maintain and improve the training quality of the university. In this study, the author proposes to build an internal quality assurance system of undergraduate programs at Hanoi University of Civil Engineering. This system is built based on missions, values, strategies, development goals and considering the needs of stakeholders, focusing on: (1) Input Quality Assurance; (2) Process Quality Assurance and (3) Output Quality Assurance, and self-assessment and feedback for continuous improvement. This will be the place to provide continuous feedback to help propose and decide to choose a solution to continuously improve the quality of training, in line with the quality culture philosophy that attracts all parties involved in continuous improvement of training quality.

Tài liệu tham khảo

AUN Secretariat (2011). Guide to AUN Actual Quality Assessment At Programme Level. Version No. 2.0.

Boele, E. B. (2007). Handbook internal quality assurance in higher education. Retrieved from https://www.anvur.it/wp-content/uploads/2015/04/ AEC%20Internal%20Quality%20Assu~.pdf

Đại học Quốc gia Hà Nội (2009). Sổ tay thực hiện các hướng dẫn đảm bảo chất lượng trong mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (bản dịch). NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Martin, M., & Stella, A. (2007). External quality assurance in higher education: making choices. Paris: United Nations.

Mayer, D., Mullens, J. E., Moore, M. T., & Ralph, J. (2000). Monitoring school quality: An Indicators Report, National Centre for Education Statistics. U.S. Department of Education.

Nguyễn Tiến Hùng (2008). Quản lí quá trình dạy và học đại học. Tạp chí Khoa học Giáo dục, 35, 31-34.

Nguyễn Tiến Hùng (2014). Quản lí chất lượng trong giáo dục. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nguyễn Thị Khánh Trinh (2020). Đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo ngành Kinh tế tại Trường Đại học Ngoại thương. Luận án tiến sĩ Khoa học Giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Nguyễn Trung Thành (2019). Văn hóa chất lượng trong giáo dục đại học. Tạp chí Quản lí giáo dục, 04, 74-81.

The Inter-University Council for East Africa/DAAD (2010). A Road map to Quality. Hand book for Quality Assurance in Higher Education, Volume 4: Implementation of a Quality Assurance System.

Trần Anh Vũ (2015). Đảm bảo chất lượng bên trong các trường đại học Việt Nam nhìn từ các nghiên cứu trong và ngoài nước. Tạp chí Giáo dục, 351, 28-30.

Vroeijenstijn, A. I. (1995). Improvement and Accountability: Navigating between Scylla and Charybdis. Jessica Kingsley.

Woodhouse, D. (1998). Audit Manual: Handbook for institutions and members of audit panels, 3rd edn. New Zealand Universities Academic Audit Unit, Wellington.

Yan, L., & Kember, D. (2003). The influence of the curriculum and learning environment on the learning approaches of groups of students outside the classroom. Learning Environments Research, 6, 285-307.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05.11.2021

Cách trích dẫn

Nguyễn , T. T. (2021). Hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong các chương trình đào tạo trình độ đại học: Nghiên cứu đề xuất tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Tạp Chí Giáo dục, 513(1), 52–58. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/276

Số

Chuyên mục

Các bài báo