Một số biện pháp giáo dục dinh dưỡng cho trẻ 5-6 tuổi trong chế độ sinh hoạt hàng ngày ở trường mầm non trên địa bàn thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Các tác giả

  • Trần Thị Thùy Dung Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • Hoàng Quý Tỉnh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Tóm tắt

In life, nutrition education plays an important role for people, so nutrition education should be done for people of all ages, especially preschool children 5-6 years old. Based on theory and practice, the article proposes some nutritional education measures for 5-6-year-old children in the daily routine in some preschools in Tam Diep city, Ninh Binh province. Through activities in the daily routine, children will have the need to learn and explore the field of nutrition, form habits and good skills in eating, maintaining health and ensuring hygiene and safety for their own safety. Therefore, improving the effectiveness of preschool education for preschool children into their daily routine is essential work for children, helping them to acquire new knowledge about the world around them, about nutrition, helping children to be more eager to learn.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2021). Thông tư số 01/VBHN-BGDĐT ngày 13/4/2021 ban hành Chương trình Giáo dục mầm non.

La Thị Bích Ngọc, Hoàng Quý Tỉnh (2020). Biện pháp giáo dục dinh dưỡng cho trẻ mẫu giá 5-6 tuổi thông qua trò chơi học tập. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 1 tháng 5, 39-42.

Lê Bích Ngọc (2007). Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ 5-6 tuổi. NXB Giáo dục.

Lê Doãn Diên, Vũ Thị Thư (1996). Dinh dưỡng người. NXB Giáo dục.

Lê Thị Mai Hoa, Lê Trọng Sơn (2007). Giáo trình dinh dưỡng trẻ em. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Thị Hòa (2015). Giáo dục học mầm non. NXB Đại học Sư phạm.

Phan Thị Thu Thủy, Lê Thị Hồng Nhung (2018). Một số biện pháp giáo dục dinh dưỡng - sức khỏe cho trẻ mẫu giáo thông qua trò chơi vận động. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 2 tháng 5, 133-137.

Trần Trúc Quỳnh, Hoàng Quý Tỉnh (2020). Một số biện pháp giáo dục dinh dưỡng cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi thông qua hoạt động khám phá thế giới thực vật. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 1 tháng 5, 39-42.

Đã Xuất bản

05.01.2024

Cách trích dẫn

Trần , T. T. D., & Hoàng , Q. T. (2024). Một số biện pháp giáo dục dinh dưỡng cho trẻ 5-6 tuổi trong chế độ sinh hoạt hàng ngày ở trường mầm non trên địa bàn thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 9), 233–237. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1211

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả