Dạy học môn Tiếng Việt cho học sinh khuyết tật trí tuệ cấp tiểu học

Các tác giả

  • Phạm Hà Thương Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Tóm tắt

The General Education Curriculum 2018 has concretized the output standards of Vietnamese at primary education level with the skills of listening, speaking, reading and writing, developing a number of common competencies and developing language competencies according to each grade. However, for students with intellectual disabilities, due to impaired intellectual function and adaptive ability, they face many difficulties in learning in general and learning Vietnamese in particular. The paper studies on teaching Vietnamese for children with intellectual disabilities at primary level; proposes a number of measures to form and develop reading and reading competencies for students with intellectual disabilities at primary level. Therefore, to help children complete the Vietnamese education curriculum at primary level, it is necessary to make appropriate adjustments in terms of objectives, contents, and especially educational methods and equipment.

Tài liệu tham khảo

Abigail, M. (2004). The everything parent’s guide to children with dyslexia. Adam Media publisher.

David, R. S. (1975). Development Psychology. California Publishing Company.

DSM - IV (1997). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 4th edition. American Psychiatric Association Washington DC.

DSM 5 (2013). Diagnostic and Statistical manual of Mental disorders 5th edition. American Psychiatric Association Washington DC.

Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Minh Thuyết (2012). Phương pháp dạy học Tiếng Việt nhìn từ tiểu học. NXB Giáo dục Việt Nam.

Nguyễn Minh Thuyết (tổng chủ biên kiêm chủ biên), Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Thị Ly Kha, Lê Hữu Tỉnh (2019). Tiếng Việt 1, tập 1. NXB Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh.

Nguyễn Xuân Hải (2009). Giáo dục trẻ khuyết tật. NXB Giáo dục Việt Nam.

Nguyễn Xuân Hải (2010). Quản lí giáo dục hòa nhập. NXB Đại học Sư phạm.

Đã Xuất bản

20.05.2021

Cách trích dẫn

Phạm , H. T. (2021). Dạy học môn Tiếng Việt cho học sinh khuyết tật trí tuệ cấp tiểu học. Tạp Chí Giáo dục, 502(2), 12–16. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/129

Số

Chuyên mục

Các bài báo