Một số rào cản trong hình thành và phát triển kĩ năng đọc hiểu của học sinh khuyết tật trí tuệ học hòa nhập cấp tiểu học

Các tác giả

  • Phạm Hà Thương Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Tóm tắt

Children with intellectual disabilities account for the highest percentage of all types of disabilities in Vietnam, and the percentage of children with intellectual disabilities attending inclusive school in primary schools also accounts for the largest number. Students with intellectual disabilities who have normal physical development and can actively participate in inclusive activities. However, the most difficulties children face are related to performing learning tasks. They often have difficulties in many subjects, especially Vietnamese and Math. The article explores the reading comprehension skill characteristics of students with intellectual disabilities in inclusive primary schools.  Students with intellectual disabilities deal with difficulties in word decoding, vocabulary, understanding, and inferring languages. Understanding the barriers to the formation and development of reading comprehension skill of students with intellectual disabilities also helps educators find ways to support their reading comprehension skills in a timely and effective manner.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2006). Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật cấp tiểu học. NXB Lao động - Xã hội.

Ratx, C., Lenhard, W. (2013). Reading skills among students with intellectual disabilities. Research in Developmental Disabilities, 34(5), 1740-1748.

Winggerden, E. V., et al. (2017). Foundations of reading comprehension in children with intellectual disabilities. Research in Developmental Disabilities, 6, 211-222.

Lê Phương Nga (2001). Dạy học tập đọc ở tiểu học. NXB Giáo dục

Lê Thục Anh (2015). Dạy đọc chỉnh trị đọc hiểu cho học sinh tiểu học chậm phát triển ranh giới dưới góc độ tâm lí học thần kinh. Luận án tiến sĩ Giáo dục học, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Lê Văn Tạc (chủ biên, 2006). Giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật cấp tiểu học. NXB Lao động - Xã hội.

Nguyễn Thị Hạnh (2002). Dạy học đọc hiểu ở tiểu học. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nguyễn Văn Hưng (chủ biên), Phạm Văn Tư, Vũ Duy Chinh (2019). Giáo dục kĩ năng xã hội cho học sinh khuyết tật trí tuệ học hòa nhập cấp tiểu học - Một số vấn đề lí luận và thực tiễn. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Phạm Hà Thương (2016). Dạy học Tiếng Việt cho học sinh khuyết tật trí tuệ học hòa nhập cấp tiểu học. Kỉ yếu Hội thảo Quốc gia về Giáo dục đặc biệt, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, 135-142.

Phạm Hà Thương (2020). Phát triển hiểu biết biểu tượng với việc học đọc và đọc điểu của học sinh khuyết tật trí tuệ. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 2 tháng 11, 13-16.

Phạm Toàn, Nguyễn Trường (1978). Tiếng Việt, tập 1. NXB Giáo dục.

Trần Thị Lệ Thu (2010). Đại cương can thiệp sớm trẻ khuyết tật trí tuệ. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trần Thị Minh Thanh (chủ biên), Nguyễn Nữ Tâm An (2014). Giáo trình Quản lí hành vi của trẻ khuyết tật trí tuệ. NXB Đại học Sư phạm.

Trần Thu Giang, Nguyễn Văn Hưng, Lê Thanh Hà (2019). Một số nhóm giải pháp quản lí hành vi của học sinh khuyết tật trí tuệ học hòa nhập tiểu học và kết quả thực nghiệm ban đầu. Tạp chí Giáo dục, 467, 13-19.

Trịnh Thị Thu Thanh (2017). Áp dụng phương pháp I - M - Able trong dạy đọc cho học sinh khuyết tật trí tuệ. Kỉ yếu Hội thảo Quốc tế về giáo dục rối loạn phát triển, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, tr 127-136.

Đã Xuất bản

05.08.2021

Cách trích dẫn

Phạm , H. T. (2021). Một số rào cản trong hình thành và phát triển kĩ năng đọc hiểu của học sinh khuyết tật trí tuệ học hòa nhập cấp tiểu học. Tạp Chí Giáo dục, 507(1), 24–28. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/194

Số

Chuyên mục

Các bài báo