Đánh giá sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo đại học bằng E-learning trong bối cảnh Covid-19 tại Trường Đại học Lạc Hồng

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Ngọc Diệp Trường Đại học Lạc Hồng
  • Đoàn Thị Hồng Nga Trường Đại học Lạc Hồng

Tóm tắt

Với sự phát triển của công nghệ thông tin, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều trường đại học đã triển khai dạy các học phần lí thuyết bằng phương pháp học trực tuyến (E-Learning). Bài báo đánh giá sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo đại học bằng E-learning trong bối cảnh Covid-19 vừa qua nhằm đưa ra một số khuyến nghị để nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo tại Trường Đại học Lạc Hồng. Đối tượng khảo sát là 1.935 sinh viên thuộc 10 Khoa của Trường Đại học Lạc Hồng. Kết quả cho thấy, có 5 yếu tố ảnh hưởng xếp theo thứ tự giảm dần gồm: Phương tiện hữu hình; Đồng cảm; Sự tin cậy; Năng lực phục vụ và Khả năng đáp ứng. E-learning vẫn còn nhiều vấn đề cần cải thiện và cần được chú ý thực hiện nhằm đảm bảo sự thống nhất cũng như đảm bảo chất lượng dạy và học như: đường truyền Internet, tài liệu giảng dạy, lịch trình và cách thức kiểm tra, đánh giá.

Tài liệu tham khảo

Al-Rafai, A., Al-Fahad, M., Arafa, T., Son, M., & Handy, H. (2016). Measuring Satisfaction with Performance Enhancement Activities: Evidence from Business Education, International journal of Information and Education Technology, 10, 741-753.

Ban Quản lí các khu công nghiệp Đồng Nai (2019). Báo cáo quy hoạch và phát triển các khu công nghiệp.

Bộ GD-ĐT (2017). Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học.

Chen, C.Y., Sok, P. and Sok, K. (2007). Benchmarking potential factors leading to education quality: A study of Campuchian higher education. Quality Assurance in Education, 15(2), 128-48.

Chua, C. (2004). Perception of Quality in Higher Education. In Proceedings of the Australian universities quality forum (pp. 1-7). Melbourne: AUQA Occasional Publication.

Gronroos, C. (1984). A Service Quality Model and Its Marketing Implications. European Journal of Marketing, 18(4), 36-44. DOI: 10.1108/EUM0000000004784.

Hà Nam Khánh Giao, Trần Thị Mỹ Vân (2020). Sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ đào tạo các môn khoa học cơ bản tại Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn. Tạp chí Công thương. Truy cập tại: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/su-hai-long-cua-sinh-vien-doi-voi-chat-luong-dich-vu-dao-tao-cac-mon-khoa-hoc-co-ban-tai-truong-dai-hoc-cong-nghe-sai-gon-70580.htm

Kotler, P. (2000). Marketing Management, 10th Edition. New Jersey, Prentice-Hall.

Kotler, P. (2003). Marketing Management, 11th Edition. New Jersey, Prentice-Hall.

Lê Đức Ngọc (2004). Giáo dục đại học. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Mehlenbacher, B., Bennett, L., Bird, T., Ivey, M., Lucas, J., Morton, J., and Whitman, L. (2005). Usable e-learning: A conceptual model for evaluation and design. In Proceedings of HCI International: 11th International Conference on Human-Computer Interaction, Volume 4 - Theories, Models, and Processes in HCI. (Las Vegas, NV) Mira Digital (1-10).

Nortvig, A. M., Petersen, A. K., and Balle, S. H. (2018). A Literature Review of the Factors Influencing E-Learning and Blended Learning in Relation to Learning Outcome, Student Satisfaction and Engagement. In The Electronic Journal of e-Learning, 16(1), 46-55.

Nguyễn Đình Thọ (2013). Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh. NXB Lao động - Xã hội.

Nguyễn Đức Chính (2002). Kiểm định chất lượng trong giáo dục đại học. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nguyễn Thị Ngọc Xuân (2018). Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ giáo dục của Trường Đại học Trà Vinh. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 1 tháng 5, tr 133-137.

Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1985). A conceptual model of service quality and its implication for future research. Journal of Marketing, 4, 41-50.

Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988). SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality. Journal of Retailing, 64, 12-40.

Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1993). More on Improving Service Quality Measurement. Journal of Retailing, 1, 141-147.

Parri, J. (2006). Quality in higher education. Journal Vadyba/Management, 2(11), 107-111.

Phạm Thị Liên (2016 ). Chất lượng dịch vụ đào tạo và sự hài lòng của người học: Trường hợp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội: Kinh tế và Kinh doanh, tập 32, số 4, tr 81-89.

Zeithaml, V., & Bitner, M. J. (2000). Services Marketing: Integrating Customer Focus Across the Firm, 2nd Edition. McGraw-Hill, New York.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05.01.2021

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. N. D., & Đoàn, T. H. N. (2021). Đánh giá sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo đại học bằng E-learning trong bối cảnh Covid-19 tại Trường Đại học Lạc Hồng. Tạp Chí Giáo dục, 493(1), 59–64. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/14

Số

Chuyên mục

Các bài báo