Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo đại học chuyên ngành ngôn ngữ ở các trường đại học tại Đồng Nai

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Ngọc Diệp Trường Đại học Lạc Hồng

Tóm tắt

Nhu cầu thực tiễn cho thấy, hiện nay cần nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo đại học chuyên ngành ngôn ngữ ở các trường đại học tại Đồng Nai để cung cấp nguồn nhân lực cho các khu công nghiệp trên địa bàn. Bài báo xác định và định lượng các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo các ngành ngôn ngữ; từ đó, đưa ra các khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng đào tạo chuyên ngành ngôn ngữ ở các trường đại học tại Đồng Nai. Kết quả cho thấy, đội ngũ giáo viên cần thường xuyên cập nhật chương trình đào tạo, điều chỉnh nội dung theo hướng tăng thực hành ngôn ngữ; định kì rà soát và nâng cấp cơ sở vật chất; thường xuyên có các buổi họp chuyên đề về ngôn ngữ để nâng cao trình độ, cách ứng xử.

Tài liệu tham khảo

Ban Quản lí các khu công nghiệp Đồng Nai (2019). Báo cáo quy hoạch và phát triển các khu công nghiệp.

Bộ GD-ĐT (2007). Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học.

Bộ GD-ĐT (2020). Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT ngày 24/8/2020 về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục.

Chen, C.Y., Sok, P. & Sok, K. (2007). Benchmarking potential factors leading to education quality: A study of Cambodian higher education. Quality Assurance in Education, 15(2), 128-48.

Gamage, D.T., Suwanabroma, J., Ueyama, T., Hada, S. and Sekikawa, E. (2008). The impact of quality assurance measures on student services at the Japanese and Thai private universities. Quality Assurance in Education, 16(2), 181-98.

Hair, J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L., & William, C. B, (2010). Multivariate data analysis: Pearson Prentice Hall.

Kotler, P. (2003). MarketingManagerment, 11th Edition. NewJersey, Prentice-Hall.

Lê Đức Ngọc (2004). Giáo dục đại học. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Oliver, R. L., Rust, R. T., & Varki, S. (1997). Customer delight: foundations, findings, and managerial insight. Journal of retailing, 73(3), 311.

Parri, J. (2006). Quality in higher education. Journal Vadyba/Management, 2(11), 107-11.

Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1993). More on Improving Service Quality Measurement. Journal of Retailing, 1, 141-147.

Zeithaml, V., & Bitner, M. J. (2000). Services Marketing: Intergrating Customer Focus Across the Firm, 2nd Edition. McGraw-Hill, New York.

Tải xuống

Đã Xuất bản

20.01.2021

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. N. D. (2021). Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo đại học chuyên ngành ngôn ngữ ở các trường đại học tại Đồng Nai. Tạp Chí Giáo dục, 494(2), 60–64. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/26

Số

Chuyên mục

Các bài báo