Phát triển năng lực viết đề xuất dự án cộng đồng cho sinh viên ngành Công tác xã hội tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thông qua mô hình học tập phục vụ cộng đồng

Các tác giả

  • Nguyễn Ngọc Thanh Huy Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

To become a professional social worker, especially in the field of promoting change and development for the community, students need to have certain professional knowledge. Besides, practical exposure is also an important factor to form future career skills. With the Community Service Learning model, Social Work majors at the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Ho Chi Minh City have had the opportunity to apply learned specialized theories in practice. Consequently, they can develop a basic skill of a facilitator, which is to write a proposal for a community development project to address the challenges faced by the community. On the contrary, the community also receives professional support from students majoring in Social Work to get useful solutions to existing problems.

Tài liệu tham khảo

Astin, A.W., Vogelgesang, L.J., Ikeda, E.K., Yee, J. A. (2000). How Service Learning Affects Students. Los Angeles: Higher Education Research Institute, UCLA.

Becnel, K., & Moeller, R. A. (2017). Community-embedded learning experiences: Putting the pedagogy of service- learning to work in online courses. Open Learning: The Journal of Open, Distance and e-Learning, 32(1), 56-65. https://doi.org/10.1080/02680513.2016.1265443

Bender, G., & Jordaan, R. (2007). Student perceptions and attitudes about community service-learning in the teacher training curriculum. South African Journal of Education, 27(4), 631-654.

Bùi Hà Phương (2015). Học tập phục vụ cộng đồng: yêu cầu đổi mới giảng dạy chuyên ngành Thư viện - Thông tin. Tạp chí Thư viện Việt Nam, 3, 15-23.

Hurd, C. (2006). Is service learning effective? A look at the current research. https://www.academia.edu/24493158/Is_Service_Learning_Effective_A_LOOK_AT_CURRENT_RESEARCH

Maurrasse, D. J. (2001). Beyond the Campus - How Colleges and Universities form Partnerships with Their Communities. New York & London: Routledge.

Quốc hội (2018). Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. Luật số 34/2018/QH14, ban hành ngày 19/11/2018.

Salam, M., Awang Iskandar, D. N., Ibrahim, D. H. A., & Farooq, M. S. (2019). Service learning in higher education: A systematic literature review. Asia Pacific Education Review, 20, 573-593. https://doi.org/10.1007/s12564-019-09580-6

Trần Thị Bích Hoà (2020). Xu hướng áp dụng phương pháp học tập phục vụ cộng đồng trong giáo dục đại học, cao đẳng hiện nay và khả năng triển khai tại một số trường khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Phú Yên, 23, 74-80.

Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (2021). Chương trình đào tạo trình độ đại học Khoa Công tác xã hội (áp dụng cho khóa 2021-2022). https://hcmussh.edu.vn/static/document/CTDT-2021.pdf

Trương Viên, Huỳnh Thanh Bình (2021). Nghiên cứu việc tích hợp học tập phục vụ cộng đồng vào chương trình giảng dạy đại học. Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, 130(6A), 65-80.

Tải xuống

Đã Xuất bản

24.02.2024

Cách trích dẫn

Nguyễn , N. T. H. (2024). Phát triển năng lực viết đề xuất dự án cộng đồng cho sinh viên ngành Công tác xã hội tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thông qua mô hình học tập phục vụ cộng đồng. Tạp Chí Giáo dục, 24(3), 53–58. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1460

Số

Chuyên mục

Các bài báo