Xây dựng khung năng lực số cho sinh viên đại học ngành Giáo dục tiểu học đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông

Các tác giả

  • Nguyễn Trung Kiền Trường Sư phạm - Đại học Vinh

Tóm tắt

In the context of robust digital transformation in many fields, including education, the issue of developing digital competencies for learners is an important and urgent issue. Consequently, it is necessary for training at educational institutions to focus on developing digital competencies for pedagogical students, i.e. prospective teachers. The article, based on the analysis of domestic and international research, introduces the concept of digital competence and presents the digital competence framework of some organizations. The authors also propose a digital competency framework for university students majoring in primary education with the hope to provide a basis for developing appropriate training programs in the current digital transformation era. The research results can hopefully serve as a reference for digital competencies-based teaching and education and a premise for building training programs and fostering digital competencies for pedagogical students in training establishments and teachers at all school levels.

Tài liệu tham khảo

Calvani, A., Cartelli, A., Fini, A., & Ranieri, M. (2008). Models and instruments for assessing digital competence at school. Journal of E-learning and Knowledge Society, 04(3), 183-193.

Đỗ Văn Hùng (chủ biên), Trần Đức Hòa, Nguyễn Thị Kim Dung, Bùi Thanh Thủy, Nguyễn Thị Kim Lân, Đào Minh Quân, Đồng Đức Hùng, Bùi Thị Ánh Tuyết, Bùi Thị Thanh Huyền, Trần Thị Thanh Vân, Trịnh Khánh Vân (2021). Khung năng lực số dành cho sinh viên - DigiLit 1.0 - Dự án Tư duy thời đại số. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ferrari, A., & Punie, Y. (2013). A Framework for Developing and Understanding Digital Competence in Europe. Luxembourg: European Union.

Handley, F. J. (2018). Developing Digital Skills and Literacies in UK Higher Education: Recent developments and a case study of the Digital Literacies Framework at the University of Brighton. UK, Publicaciones, 48(1), 97-109.

Lê Anh Vinh, Bùi Diệu Quỳnh, Đỗ Đức Lân, Đào Thái Lai, Tạ Ngọc Trí (2021). Xây dựng khung năng lực số cho học sinh phổ thông Việt Nam. Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, số đặc biệt tháng 1, 1-6.

Redecker, C., & Punie, Y. (2017). European Framerwork for the digital competence of educators. Digcompedu, European Union.

Thủ tướng Chính phủ (2020). Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

UNESCO (2018). A global framework of reference on digital literacy. UNESCO Institute for Statistics.

Tải xuống

Đã Xuất bản

26.03.2024

Cách trích dẫn

Nguyễn , T. K. (2024). Xây dựng khung năng lực số cho sinh viên đại học ngành Giáo dục tiểu học đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông. Tạp Chí Giáo dục, 24(6), 12–16. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1530

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

Các bài báo tương tự

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.