Hoạt động tự học tiếng nhật của sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Bách khoa Hà Nội: thực trạng và đề xuất giải pháp

Các tác giả

  • Trần Lan Phương Đại học Bách khoa Hà Nội

Tóm tắt

Self-study and self-research activities have become mandatory requirements in the credit system training model. In particular, in Blended learning credit-based courses, the role of self-study is enhanced more than ever, requiring students to have greater self-discipline and to make efforts to study, especially is to improve awareness about and quality of self-study and self-research to be able to complete the training program and meet the increasing demands of society. The article analyzes the survey results on the current situation of Japanese language self-study of students at the Faculty of Foreign Languages - Hanoi University of Science and Technology in the first semester of the 2023-2024 school year, thereby providing some suggestions to help students' self-study activities become more effective.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2021). Quy chế đào tạo trình độ đại học (ban hành kèm theo Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Đại học Bách khoa Hà Nội (2023). Quy chế Đào tạo (ban hành kèm theo Quyết định số 4600/QĐ-ĐHBK ngày 09/6/2023 của Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội).

Garrison, D. R., & Kanuka, H. (2004). Blended Learning: uncovering its transformative potential in higher education. Internet and Higher Education 7, 95-105. Gomes da Silva, V., & Silva de Souza, R. (2016). E-learning, B-learning, M-learning and the technical and pedagogical aspects on the new platform trends as massive open online courses. Brasil. Universidade do Estado do Amazonas.

Lê Đức Phúc (2006). Một số cơ sở lí luận và thực tiễn của việc nghiên cứu sự tự học của sinh viên. Tạp chí Tâm lí học, 9(90), 7-14.

Nguyễn Cảnh Toàn (2001). Tuyển tập tác phẩm tự giáo dục, tự học, tự nghiên cứu (tập I). NXB Đại học Sư phạm, Trung tâm văn hóa ngôn ngữ Đông Tây.

Tinio, V. L. (2003). ICT in Education. New York.

Trịnh Hoài Sơn (2021). Nghiên cứu đề xuất kiến nghị nâng cao hiệu quả mô hình đào tạo Blended Learning - Nghiên cứu điển hình tại một số trường đại học trên địa bàn Hà Nội. Hội thảo khoa học quốc gia “Ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng Blended Learning”, tr 17-28.

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (2021). Quy định Tổ chức hoạt động dạy - học trên nền tảng công nghệ kết nối và trực tuyến (ban hành kèm theo Quyết định số 1515/QĐ-ĐHBK-ĐT ngày 29/6/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội).

Tải xuống

Đã Xuất bản

26.03.2024

Cách trích dẫn

Trần , L. P. (2024). Hoạt động tự học tiếng nhật của sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Bách khoa Hà Nội: thực trạng và đề xuất giải pháp. Tạp Chí Giáo dục, 24(6), 53–58. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1538

Số

Chuyên mục

Các bài báo