Quản lí phát triển nghề nghiệp liên tục cho giáo viên ở trường trung học cơ sở trong bối cảnh đổi mới giáo dục: một số vấn đề lí luận

Các tác giả

  • Nguyễn Ngọc Anh Trường Trung học cơ sở Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Tóm tắt

Vietnam is actively implementing the fundamental and comprehensive reform of education and training, in which the general education program at the secondary level has been implemented from the 2021-2022 school year. To implement the 2018 General Education Program, teachers are required to be equipped with many new professional competencies that teachers have not been equipped with during the training process at teacher training facilities. Therefore, continuous professional development and continuous professional development management is an urgent issue and the only solution to successfully implement educational reform. The article presents an overview of some research projects on continuous professional development for teachers and management of this activity; introduces some tool concepts; based on the context of educational innovation and the professional competency requirements of secondary school teachers, the study proposes management contents for continuous professional development for teachers according to the secondary school management cycle according to Henri Fayol's management theory. The proposed theoretical framework will be the basis for designing content to survey the current situation of the problem, serving research to propose management measures in the future.

Tài liệu tham khảo

Ban Chấp hành Trung ương (2013). Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Bộ GD-ĐT (2018a). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2018b). Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

Botha, D. C. (2019). The management of professional development of teachers in secondary schools (Doctoral dissertation, University of Pretoria).

Bush, T., & Glover, D. (2014). School Leadership Models: What Do We Know?. School Leadership & Management, 34(5), 553-571.

Darling-Hammond, L., & McLaughlin, M. W. (1995). Policies that support professional development in an era of reform. Phi Delta Kappan, 76(8), 597-604.

Day, C. (1999). Developing teachers: the challenges of lifelong learning. London: Routledge Falmer.

Lieberman, A., & Miller, L. (Eds.). (2001). Teachers Caught in the Action: Professional Development that Matters (Vol. 31). Teachers College Press.

Mestry, R. (2017). Empowering principals to lead and manage public schools effectively in the 21st century. South African Journal Of Education, 37(1), 1-11. https://doi.org/10.15700/saje.v37n1a1334

Nguyễn Hữu Độ (2014). Xây dựng và sử dụng đội ngũ giáo viên cốt cán trong phát triển nghề nghiệp giáo viên Trung học phổ thông thành phố Hà Nội. Luận án tiến sĩ Giáo dục học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Nguyễn Thị Lan Anh (2019). Đổi mới chương trình và phương pháp đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 2 tháng 5, 23-26.

Nguyễn Thị Thu Thơm (2020). Kinh nghiệm về quản lí hoạt động bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên tại một số quốc gia trên thế giới và bài học áp dụng cho Việt Nam. Tạp chí Giáo dục, 474, 61-64.

Nguyễn Thị Thu Thủy (2014). Xây dựng môi trường học tập kiến tạo trong lớp bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học. Luận án tiến sĩ Giáo dục học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Noble, H. & Smith, J. (2015). Issues of validity and reliability in qualitative research. Evidence Based Nursing, 18(2), 34-35. https://doi.org/10.1136/eb-2015-102054

OECD (2013). Strong Performers and Successful Reformers in Education: Lessons from PISA 2012 for the United States. OECD, Paris, France.

Opfer, V. D., & Pedder, D. (2011). Conceptualizing teacher professional learning. Review of Educational Research, 81(3), 376-407.

Padwad, A., & Dixit, K. (2011). Continuing professional development: An annotated bibliography. New Delhi: British Council, India.

Parahoo, K. (2014). Nursing research: principles, process and issues. Palgrave Macmillan.

Steyn, T. (2009). Effective implementation of continuing professional development for South African teachers. Acta Academica, 41(2), 256-279.

Villegas-Reimers, E. (2003). Teacher professional development: an international review of the literature. Paris: International Institute for Educational Planning.

Whetten, D. A. (1991). Developing management skills. Pearson Education India.

Đã Xuất bản

04.04.2024

Cách trích dẫn

Nguyễn, N. A. (2024). Quản lí phát triển nghề nghiệp liên tục cho giáo viên ở trường trung học cơ sở trong bối cảnh đổi mới giáo dục: một số vấn đề lí luận. Tạp Chí Giáo dục, 24(số đặc biệt 1), 102–107. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1564

Số

Chuyên mục

Các bài báo