Phát triển đội ngũ giáo viên mầm non công lập trên địa bàn thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên theo tiếp cận lí thuyết quản lí nguồn nhân lực: thực trạng và đề xuất giải pháp

Các tác giả

  • La Đức Minh Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Đặng Thị Bích Đào Trường Mầm non Phố Cò, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên
  • Bùi Lan Hạnh Trường Mầm non Thắng Lợi, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Tóm tắt

Preschool education has an important position in the national education system because it is the initial basis for formation and laying the foundation for the comprehensive development of children. In particular, the team of teachers in preschools plays a decisive role in education quality in schools. Developing a team of preschool teachers will contribute to improving the quality of teaching and learning activities in preschools. This article approaches the theory of human resource management in developing the teaching staff of public preschools, along with compiled documents collected in the period 2019-2022 to understand the current situation of teaching staff development in Song Cong city, Thai Nguyen province, thereby proposing solutions to develop the teaching staff of public preschools to contribute to meeting the city's educational innovation requirements in the current period. Research results show that using human resource management theory is one of the appropriate and relatively comprehensive approaches to develop a team of preschool teachers with professional qualifications, strong skills, and professional qualities, good career in child care, nurturing and education.

Tài liệu tham khảo

Allui, A., & Sahni, J. (2016). Strategic human resource management in higher education institutions: empirical evidence from Saudi. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 235, 361-371.

Arnăutu, E., & Panc, I. (2015). Evaluation Criteria for Performance Appraisal of Faculty Member. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 203, 386-392.

Ban Chấp hành Trung ương (2013). Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Bộ Nội vụ, Bộ GD-ĐT (2015). Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 của Bộ Nội vụ, Bộ GD-ĐT quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập.

Darling-Hammond, L., & Lieberman, A. (Eds.). (2013). Teacher education around the world: Changing policies and practices. Routledge.

Hendricks, M. D. (2015). Towards an optimal teacher salary schedule: Designing base salary to attract and retain effective teachers. Economics of Education Review, 47, 143-167.

Nguyễn Thị Hiền (2019). Phát triển đội ngũ giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo. Kỉ yếu hội thảo Các vấn đề mới trong khoa học giáo dục tiếp cận liên ngành và xuyên ngành, Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội, tr 457-466.

Nguyễn Thị Mỹ Ngân (2022). Phát triển đội ngũ giáo viên mầm non ở tỉnh Đồng Tháp theo lí thuyết phát triển nguồn nhân lực. Tạp chí Giáo chức Việt Nam, 178, 42-45.

Marin, S. M. (2012). Change and innovation in the educational policies and strategies for human resources development. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 47, 1662-1667.

Marin, S. (2014). Assessing the quality of the psycho-pedagogical programmes training human resources in education. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 137, 132-137.

Lê Quang Sơn, Lê Thị Kim Đơn (2014). Vận dụng lí thuyết quản lí nguồn nhân lực trong phát triển đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục người dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum. Tạp chí Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục, 4(3), 100-107.

Phòng GD-ĐT Thành phố Sông Công (2022). Báo cáo số 346/BC-PGDĐT ngày 07/6/2022 về tổng kết năm học 2021-2022 đối với Giáo dục mầm non.

Trần Kim Dung (2018). Quản trị nguồn nhân lực. NXB Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Trần Khánh Đức (2014). Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực trong thế kỉ XXI. NXB Giáo dục Việt Nam.

Đã Xuất bản

04.04.2024

Cách trích dẫn

La, Đức M., Đặng, T. B. Đào, & Bùi , L. H. (2024). Phát triển đội ngũ giáo viên mầm non công lập trên địa bàn thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên theo tiếp cận lí thuyết quản lí nguồn nhân lực: thực trạng và đề xuất giải pháp. Tạp Chí Giáo dục, 24(số đặc biệt 1), 225–229. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1588

Số

Chuyên mục

Các bài báo