Một số nghiên cứu về hoạt động phát triển chuyên môn cho giáo viên môn Khoa học tự nhiên

Các tác giả

  • Vũ Cẩm Tú Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Nguyễn Yến Chi Trường Đại học Hà Nội

Tóm tắt

In the 2018 General Education Curriculum, at the secondary school level, Natural Science is a new subject, embracing multiple changes compared to the old curriculum. Consequently, teachers encounter many difficulties and challenges to fulfill these new requirements. This study analyzes past studies on the topic of professional development for teachers and science teachers around the world, and particularly natural science teachers in Vietnam. Accordingly, the researchers propose some research directions on professional development for Natural Science teachers to meet the current requirements of the 2018 General Education Curriculum. The research results serve as the basis to identify future research directions which have been absent or have not been mentioned systematically regarding professional development for natural sciences teachers.

Tài liệu tham khảo

Asghar, A., Ellington, R., Rice, E., Johnson, F., & Prime, G. M. (2012). Supporting STEM education in secondary science contexts. Interdisciplinary Journal of Problem- Based Learning, 6(2), 85-125.

Avalos, B. (2006). Curriculum and teachers’ professional development, paper presented in the framework of the Second Meeting of the Intergovernmental Committee of the Regional Education Project for Latin America and the Caribbean (PRELAC). Santiago de Chile, 11-13 May, UNESCO Regional Bureau of Education for Latin America and the Caribbean OREALC.

Bell, B., & Gilbert, J. (1996). Teacher Development: A Model from Science Education. London: Falmer Press.

Bộ GD-ĐT (2018a). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2018b). Chương trình giáo dục phổ thông môn Khoa học tự nhiên (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bransford, J. D., Brown, A. L., & Cocking, R. R. (2000). How people learn: Brain, mind, experience, and school (Expanded ed.).Washington: DC: National Academy Press.

Capps, D. K., Crawford, B. A., & Constas, M. A. (2012). A review of empirical literature on inquiry professional development: Alignment with best practices and a critique of the findings. Journal of Science Teacher Education, 23(3), 291-318.

Carlson, S., & Gadio, C. T. (2002). Teacher professional development in the use of technology. In W.D. Haddad and A. Draxler (Eds), Technologies for education: Potentials, parameters, and prospects. Paris and Washington, DC: UNESCO and the Academy for Educational Development.

Cavlazoglu, B., & Stuessy, C. (2017). Changes in science teachers' conceptions and connections of STEM concepts and earthquake engineering. The Journal of Educational Research, 110(3), 239-254.

Chai, C. S. (2019). Teacher professional development for science, technology, engineering and mathematics (STEM) education: A review from the perspectives of technological pedagogical content (TPACK). The Asia-Pacific Education Researcher, 28(1), 5-13.

Desimone, L. (2009). Improving impact studies of teachers’ professional development: Toward better conceptualizations and measures. Educational Researcher, 38(3), 181-199.

Dori, Y. J., & Herscovitz, O. (2005). Case‐based long‐term professional development of science teachers. International Journal of Science Education, 27(12), 1413-1446.

Du, W., Liu, D., Johnson, C. C., Sondergeld, T. A., Bolshakova, V. L., & Moore, T. J. (2019). The impact of integrated STEM professional development on teacher quality. School Science and Mathematics, 119(2), 105-114.

Đinh Quang Báo (chủ biên, 2016). Chương trình đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông. NXB Đại học Sư phạm.

Ertmer, P. A., Simons, K. D., Jones, D., Ottenbreit-Leftwich, A., Goktas, Y., Collins, K., & Kocaman, A. (2007). Facilitating problem-based learning (PBL) in the middle school classroom: An examination of how and why teachers adapt. In AECT Conference.

Fore, G. A., Feldhaus, C. R., Sorge, B. H., Agarwal, M., & Varahramyan, K. (2015). Learning at the nano-level: Accounting for complexity in the internalization of secondary STEM teacher professional development. Teaching and Teacher Education, 51, 101-112.

Groothuijsen, S. E. A., Prins, G. T., & Bulte, A. M. W. (2019). Towards an empirically substantiated professional development programme to train lead teachers to support curriculum innovation. Professional Development in Education, 45(5), 739-761.

Hoàng Thanh Tú, Ninh Thị Hạnh (2017). Phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam. Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội: Nghiên cứu Giáo dục, 33(2), 52-60.

Hoàng Thị Song Thanh (2019). Khung lí thuyết quản lí đào tạo giáo viên trung học cơ sở theo hướng tiếp cận chuẩn đầu ra dựa vào năng lực đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, 16, 25-30.

Huỳnh Thị Thúy Diễm, Đinh Minh Quang, Nguyễn Quyền Trân (2023). Thực trạng dạy học môn Khoa học tự nhiên của giáo viên trung học cơ sở ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn, Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, 12(6), 22-29.

Keiny, S. (1985). Action research in the school: a case study. Cambridge Journal of Education, 15(3), 148-154.

Lê Thanh Huy, Phùng Việt Hải (2019). Thực trạng và giải pháp phát triển năng lực dạy học môn Khoa học tự nhiên của giáo viên trung học cơ sở, đáp ứng đổi mới giáo dục trong thời gian tới. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 4, 210-213.

Looi, C. K., Sun, D., Kim, M. S., & Wen, Y. (2018). The impact of a professional development model for a mobilized science curriculum: a case study of teacher changes. Research in Science & Technological Education, 36(1), 86-110.

Mai Văn Trinh, Đặng Thị Thu Thủy, Nguyễn Trí Anh (2017). Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt động bồi dưỡng giáo viên ở trường phổ thông - Kinh nghiệm một số nước trên thế giới và bài học đối với Việt Nam. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Vinh, 46(3B), 65-73.

Mikayilova, U., & Kazimzade, E. (2016). Teachers as Reflective Learners: Teacher Perception of Professional Development in the Context of Azerbaijan’s Curriculum Reform. Educational Studies, 2, 125-145.

Nadelson, L. S., Seifert, A., Moll, A. J., & Coats, B. (2012). I-STEM summer institute: An integrated approach to teacher professional development in STEM. Journal of STEM Education: Innovation and Outreach.

Nikitina, S., & Mansilla, V. B. (2003). Three strategies for interdisciplinary math and science teaching: A case of the Illinois Mathematics and Science Academy. Goodwork Project Report Series, 21.

Nguyễn Chí Dương, Trần Đại Nghĩa (2021). Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên theo hướng phát triển năng lực ở các trường trung học phổ thông trong giai đoạn hiện nay. Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, 39, 31-35.

Nguyễn Hoàng Đoan Huy, Phạm Thị Thanh Hải (2023). Đánh giá sự phát triển chuyên môn của giáo viên phổ thông: Kinh nghiệm thế giới và vận dụng cho Việt Nam. Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội: Nghiên cứu giáo dục, 39(2), 93-103.

Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Văn Biên, Dương Xuân Quý (2019). Đề xuất mô hình bồi dưỡng năng lực dạy học tích hợp STEM cho giáo viên Khoa học tự nhiên theo hướng nghiên cứu bài học. Kỉ yếu hội thảo quốc tế lần thứ nhất về đổi mới đào tạo giáo viên, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, tr 107-116.

Park, S. H., & Ertmer, P. A. (2008). Examining barriers in technology‐enhanced problem‐based learning: Using a performance support systems approach. British Journal of Educational Technology, 39(4), 631-643.

Silova, I., Moyer, A., Webster, C., & McAllister, S. (2010). Re‐conceptualizing professional development of teacher educators in post‐Soviet Latvia. Professional Development in Education, 36(1-2), 357-371.

Singh-Pillay, A. (2010). An exploration of the interface between schools and industry in respect of the development of skills, knowledge, attitudes and values (SKAV) in the context of biotechnology. Doctoral dissertation, University of KwaZulu-Natal, Edgewood.

Singh-Pillay, A., & Alant, B. (2015). Tracing the policy mediation process in the implementation of a change in the Life Sciences curriculum. African Journal of Research in Mathematics, Science and Technology Education, 19(1), 12-22.

Singh-Pillay, A., & Samuel, M. A. (2017). Life sciences teachers negotiating professional development agency in changing curriculum times. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 13(6), 1749-1763.

Supovitz, J. A., & Turner, H.M. (2000). The effects of professional development on science teach-ing practices and classroom culture. Journal of Research in Science Teaching, 37, 963-980.

Thủ tướng Chính phủ (2016). Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 29/4/2016 phê duyệt đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lí cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025”.

Trần Bá Hoành (2006). Vấn đề giáo viên - Những nghiên cứu lí luận và thực tiễn. NXB Đại học Sư phạm.

Trần Công Phong, Trịnh Thị Anh Hoa, Trương Xuân Cảnh (2020). Quản lí nhà nước về đào tạo và bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở nhằm nâng chuẩn trình độ đào tạo, đáp ứng tính chuyên nghiệp của nghề dạy học. Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, 27, 1-9.

Trịnh Thúy Giang, Mai Quốc Khánh (2019). Đào tạo năng lực dạy học cho sinh viên đại học sư phạm theo tiếp cận năng lực thực hiện đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông. Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, 22, 34-39.

Trương Đình Thăng, Đinh Thị Hồng Vân, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Trần Hải Ngọc (2021). Thực trạng học tập phát triển nghề nghiệp của giáo viên phổ thông trong bối cảnh đổi mới giáo dục Việt Nam. Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, 37, 48-53.

Wilson, S. M. (2011). Effective STEM teacher preparation, induction, and professional development. In NRC Workshop on Highly Successful STEM Schools or Programs.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05.04.2024

Cách trích dẫn

Vũ , C. T., & Nguyễn, Y. C. (2024). Một số nghiên cứu về hoạt động phát triển chuyên môn cho giáo viên môn Khoa học tự nhiên. Tạp Chí Giáo dục, 24(7), 30–36. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1629

Số

Chuyên mục

Các bài báo