Những rào cản chính khi ứng dụng Metaverse trong đào tạo bậc đại học: nghiên cứu trường hợp tại một số trường đại học ở Việt Nam

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Huyền Đại học Bách khoa Hà Nội
  • Nguyễn Thị Thanh Thủy Đại học Bách khoa Hà Nội
  • Nguyễn Yến Chi Đại học Bách khoa Hà Nội
  • Chu Xuân Kiên Học viên cao học khoa Khoa học và Công nghệ giáo dục, Đại học Bách khoa Hà Nội

Tóm tắt

First appearing in 1992, the term “Metaverse” is now becoming increasingly popular in life as well as in education. The article analyzes the main obstacles to deploying and using the Metaverse application in higher education through a survey with 92 managers, faculty, non-teaching staff, and engineers at ten universities. The questionnaire was combined with in-depth interviews with 08 managers and 08 lecturers at 05 universities. The research results show that the survey sample is random and diverse; and sufficiently represents a wide range of professions and disciplines in social sciences, natural sciences, computers, and information technology, etc. The article presents some implications aiming at improving the effectiveness of Metaverse applications in higher education in Vietnam.

Tài liệu tham khảo

Alston, P. (2012). Teaching mobile web application development: Challenges faced and lessons learned. Proceedings of the 13th Annual Conference on Information Technology Education - SIGITE’12, pp. 239-244. https://doi.org/10.1145/2380552.2380620

Chen, W., Zheng, Q., Chu, L., Tian, X., Liu, X., & Song, X. (2023). Intellectual-Emotional Dual Drive: A Study of the Educational Value and Application of Digital Humans. Journal of Distance Education, 3, 42-54. https://doi.org/10.15881/j.cnki.cn33-1304/g4.2023.03.004

Damar, M. (2021). Metaverse shape of your life for future: A bibliometric snapshot. Journal of Metaverse, 1(1), 1-8. https://doi.org/10.48550/arXiv.2112.12068

Dang, T. Q., Tran, P. T., Nguyen, L. T. (2023). Are You Ready for Tapping into the Metaverse in Higher Education? Integrated by Dual PLS-SEM and ANN Approach. In: Al-Sharafi, M.A., Al-Emran, M., Tan, G.WH., Ooi, KB. (eds) Current and Future Trends on Intelligent Technology Adoption (pp. 63-84). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-48397-4_4

Joshua, J. (2017). Information bodies: Computational anxiety in Neal Stephenson’s Snow Crash. Interdisciplinary Literary Studies, 19(1), 17-47. https://doi.org/10.5325/intelitestud.19.1.0017

Lee, Y.-C., Nguyen, M. N., & Yang, Q (2023). Factors Influencing Vietnamese Generation MZ’s Adoption of Metaverse Platforms. Sustainability, 15(20). https://doi.org/10.3390/su152014940

Trần Thị Xuân Anh, Trần Thanh Thu, Đào Hồng Nhung (2023). Kinh nghiệm thực hiện chuyển đối số tại một số cơ sở giáo dục đại học trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng, Học viện Ngân hàng, 258, 77-90.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05.04.2024

Cách trích dẫn

Nguyễn , T. H., Nguyễn , T. T. T., Nguyễn, Y. C., & Chu , X. K. (2024). Những rào cản chính khi ứng dụng Metaverse trong đào tạo bậc đại học: nghiên cứu trường hợp tại một số trường đại học ở Việt Nam. Tạp Chí Giáo dục, 24(7), 43–48. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1631

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả