Xây dựng mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật trong Trường Cao đẳng Sư phạm

Các tác giả

  • Đặng Cao Sơn Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh
  • Đặng Thị Thanh Mai Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh
  • Trần Hùng Viện Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh

Tóm tắt

For vocational education institutions in general and pedagogical colleges in particular, the work of disseminating and educating the law is an important political task of the school, one of the contents of profession education, contributing to creating strong changes in awareness, raising awareness of compliance and strict observance of the law; form the habit of self-discipline in studying and learning about the law; build a lifestyle, study and work according to the law for students, lecturers, educational managers and workers. The article outlines some features of the current situation of legal dissemination and education in pedagogical colleges, thereby showing the need to build and replicate models; at the same time, it proposes steps to build a model, suggest some suitable models for popularizing legal education in pedagogical colleges and illustrate a model that has been effectively implemented in popularizing legal education at Bac Ninh Pedagogical College. Law dissemination and education models are built scientifically and in accordance with training practices, helping the work of law dissemination and education in pedagogical colleges become more substantive and effective.

Tài liệu tham khảo

Ban Bí thư (2003). Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân.

Ban Chấp hành Trung ương (2020). Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Bộ GD-ĐT (2022). Hội nghị tổng kết Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” giai đoạn 2017-2021. https://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/pages/hoat-dong-bdpltw.aspx Bộ GD-ĐT (2023). Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành giáo dục năm 2023 (ban hành kèm theo Quyết định số 599/QĐ-BGDĐT ngày 28/02/2023 của Bộ GD-ĐT). Bộ Tư pháp (2023). Báo cáo Tổng kết thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Báo cáo số 45/BC-BTP ngày 15/02/2023 của Bộ Tư pháp.

Đặng Thành Hưng (2017). Mô hình hóa trong nghiên cứu giáo dục. Tạp chí Khoa học Giáo dục, 137, 12-16.

Đào Trí Úc (1995). Xây dựng ý thức và lối sống theo pháp luật. Đề tài Khoa học cấp Nhà nước, mã số KX-07-17, Hà Nội.

Đoàn Đình Thảo (2020). Một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kỉ luật ở Trung đoàn 8, Sư đoàn 295, Quân khu 3. Tạp chí Giáo dục, 469, 13-16.

Ngô Văn Trù (2015). Giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong các trại giam ở Việt Nam. Luận án tiến sĩ Luật học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Phạm Thị Đam, Vũ Thị Hồng Vân (2020). Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Tạp chí Giáo dục và Xã hội, số đặc biệt tháng 2, 255-259.

Quốc hội (2012). Luật Phổ biến và giáo dục pháp luật. Luật số 14/2012/QH13, ban hành ngày 20/6/2012.

Thủ tướng Chính phủ (2009). Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” (ban hành kèm theo Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ).

Thủ tướng Chính phủ (2017). Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 (ban hành kèm theo Quyết định 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ).

Thủ tướng Chính phủ (2021). Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022-2027 (ban hành kèm theo Quyết định số 1260/QĐ-TTg ngày 19/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ).

Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh (2021). Báo cáo tổng kết đề án “nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021.

Đã Xuất bản

03.05.2024

Cách trích dẫn

Đặng, C. S., Đặng, T. T. M., & Trần, H. V. (2024). Xây dựng mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật trong Trường Cao đẳng Sư phạm. Tạp Chí Giáo dục, 24(số đặc biệt 2), 158–164. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1710

Số

Chuyên mục

Các bài báo