Thực trạng và biện pháp tổ chức hoạt động giáo dục STEM trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội của giáo viên ở một số trường tiểu học thành phố Hà Nội

Các tác giả

  • Đỗ Hồng Cường Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Tóm tắt

The Ministry of Education and Training has clearly stated the value of STEM education in the context of education in Vietnam today. It aims to develop the specific competences of STEM subjects, cultivate general skills, and provide career guidance. Consequently, STEM education has been integrated into primary school subjects in general and specifically into the Natural and Social Sciences subjects. An investigation was conducted among teachers to assess the current situation of organizing STEM education activities in teaching Natural and Social Sciences in some primary schools in Hanoi. The investigation focused on the following aspects: self-assessment of primary school teachers' awareness and skills in organizing STEM education activities, the importance and role of STEM education in teaching Natural and Social Sciences, the level of organization of STEM education activities in teaching Natural and Social Sciences at the primary school level, the difficulties faced by teachers in organizing STEM education activities in teaching Natural and Social Sciences, and some measures to improve the quality of STEM education in teaching Natural and Social Sciences. Based on the survey results, specific measures are proposed for educational management agencies, primary schools, and teachers to enhance the quality of STEM education in the Natural and Social Sciences subjects.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD- ĐT (2023). Công văn số 909/BGDĐT-GDTH ngày 08/3/2023 về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục STEM trong giáo dục Tiểu học.

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bùi Văn Hồng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Nguyễn Quốc Tiệp (2023). Thực trạng dạy học STEM cho học sinh trung học phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Giáo dục, 23(3), 31-35. Dương Thị Kim Oanh, Phạm Thị Trúc Ly (2021). Tổ chức dạy học STEM theo mô hình 5E trong dạy học bài “Sự điện li của nước. ph. chất chỉ thị axit -bazơ” (Hóa học 11). Tạp chí Giáo dục, 515, 23-28.

Lê Huy Hoàng (2021). Giáo dục STEM trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018: Định hướng và tổ chức thực hiện. Tạp chí Giáo dục, 516, 1-6.

Lê Xuân Quang (2017). Dạy học môn Công nghệ theo định hướng giáo dục STEM. Luận án tiến sĩ Khoa học Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Nguyễn Minh Anh Tuấn (2023). Thực trạng triển khai giáo dục STEM tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang hiện nay. Tạp chí Giáo dục, 23(12), 53-58.

Reeve, E. M. (2013). Implementing science, technology, mathematics and engineering (STEM) education in Thailand and in ASEAN. Report Prepared for: The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology.

Thomas, B., & Watters, J. J. (2015). Perspectives on Australian, Indian and Malaysian approaches to STEM education. International Journal of Educational Development, 45, 42-53. https://doi.org/10.1016/j.ijedudev. 2015.08.002

Tytler, R. (2007). Re-imagining science education: Engaging students in science for Australia's future. Camberwell: Australian Council for Educational Research (ACER).

Viet Anh, D. P., & Nguyen, N. (2017). Teaching the Natural-Social Subject on Integrative Stem Approach for the First Grade Students. Educational Sci, 62(6), 74-81.

Đã Xuất bản

03.05.2024

Cách trích dẫn

Đỗ, H. C. (2024). Thực trạng và biện pháp tổ chức hoạt động giáo dục STEM trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội của giáo viên ở một số trường tiểu học thành phố Hà Nội. Tạp Chí Giáo dục, 24(số đặc biệt 2), 218–223. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1722

Số

Chuyên mục

Các bài báo