Thiết kế bài tập tình huống trong dạy học môn Khoa học nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh tiểu học

Các tác giả

  • Đỗ Hồng Cường Trường Đại học Thủ đô Hà Nội
  • Phạm Việt Quỳnh Trường Đại học Thủ đô Hà Nội
  • Trần Thị Hà Giang Trường Đại học Thủ đô Hà Nội
  • Nguyễn Hồng Chiến Trường Đại học Thủ đô Hà Nội
  • Phan Thị Hồng The Trường Đại học Thủ đô Hà Nội
  • Nguyễn Thị Thuần Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Tóm tắt

Forming and developing in primary school students the competence to solve problems and create creativity is one of the goals specified in the general education curriculum in Science. On the basis of analyzing the factors constituting the competence to solve problems and creativity with specific manifestations, we design the process of building case exercises in teaching Science. Exercise is one of the tools to help teachers practise the components of problem solving and creativity in teaching Science, thereby contributing to the achievement of the subject's objectives. The research results will help teachers when teaching Science at primary school more convenient in fostering problem-solving and creativity for students, which Science is obliged to form and develop.

Tài liệu tham khảo

Ban Chấp hành Trung ương (2013). Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Bernd Meier, Nguyễn Văn Cường (2014). Lí luận dạy học hiện đại. NXB Đại học Sư phạm.

Bộ GD-ĐT (2018a). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2018b). Chương trình giáo dục phổ thông môn Khoa học (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Đỗ Hương Trà, Nguyễn Văn Biên, Tưởng Duy Hải, Dương Xuân Quý, Trần Bá Trình (2019). Dạy học bồi dưỡng năng lực vật lí trung học phổ thông. NXB Đại học Sư phạm.

Griffin, P. (2014). Assessment for Teaching. Cambridge University Press.

Hoàng Phê (chủ biên), Vũ Xuân Lương, Hoàng Thị Tuyền Linh, Phạm Thị Thủy, Đào Thị Minh Thu, Đặng Thanh Hòa (2008). Từ điển tiếng Việt. NXB Đà Nẵng.

Lê Đình Trung, Phan Thị Thanh Hội (2016). Dạy học theo định hướng hình thành và phát triển năng lực người học ở trường phổ thông. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Hồng Quyên (2018). Phát triển năng lực Giải quyết vấn đề bằng bài tập tình huống trong dạy học “Sinh thái học” (Sinh học 12) ở trường trung học phổ thông. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt, kì 1 tháng 5, 212-217.

Nguyễn Thị Ngọc Thanh (2014). Xây dựng bài tập tình huống về giao tiếp sư phạm và vai trò của nó trong đào tạo giáo viên. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 59(6A), 63-71.

Nguyễn Thị Thấn (chủ biên), Nguyễn Thượng Giao, Đào Thị Hồng, Nguyễn Thị Hường, Nguyễn Tuyết Nga (2018). Giáo trình phương pháp dạy học các môn học về tự nhiên và xã hội. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Thị Thanh (2018). Xây dựng và sử dụng bài tập tình huống nhằm phát triển năng lực Giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học phần Vi sinh học (Sinh học 10). Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 8, 225-228.

Nguyễn Thị Tím Huế (2018). Xây dựng và sử dụng bài tập trong dạy học Giáo dục học theo hướng phát triển năng lực dạy học cho sinh viên cao đẳng sư phạm. Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Nguyễn Văn Hồng (chủ biên), Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thị Hằng, Phạm Thị Hồng Tú (2019). Giáo trình Vận dụng các tiếp cận dạy học phát triển năng lực cho học sinh trong dạy học Sinh học. NXB Đại học Thái Nguyên

OECD (2012). PISA 2012 Field Trial Problem Solving Framework.

Ofodu, G. O., & Adedipe, T. H. (2011). Assessing ESL students' awareness and application of metacognitive strategies in comprehending academic materials. Journal of Emerging Trends in Educational Research and Policy Studies, 2, 343-346.

Phan Thị Thu Hiền (2015). Tiêu chuẩn và quy trình xây dựng bài tập tình huống trong dạy học Sinh học 10. Tạp chí giáo dục, 350, 42-44.

Đã Xuất bản

02.06.2023

Cách trích dẫn

Đỗ, H. C., Phạm, V. Q., Trần, T. H. G., Nguyễn, H. C., Phan, T. H. T., & Nguyễn, T. T. (2023). Thiết kế bài tập tình huống trong dạy học môn Khoa học nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh tiểu học. Tạp Chí Giáo dục, 23(5), 48–53. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1939

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả