Hoạt động nghiên cứu khoa học gắn với mục tiêu đổi mới giáo dục của sinh viên ngành Giáo dục tiểu học, Trường Đại học Tây Bắc: Thực trạng và một số giải pháp

Các tác giả

  • Điêu Thị Tú Uyên Trường Đại học Tây Bắc
  • Khúc Thị Hiền Trường Đại học Tây Bắc
  • Dương Thị Thanh Trường Đại học Tây Bắc
  • Bùi Thanh Xuân Trường Đại học Tây Bắc
  • Đinh Thị Bích Hậu Trường Đại học Tây Bắc
  • Nguyễn Hoài Thanh Trường Đại học Tây Bắc
  • Lò Việt Hưng Trường Đại học Tây Bắc
  • Lò Thị Ngọc Trường Đại học Tây Bắc

Tóm tắt

Pedagogical students' scientific research activities are an important part of the learning process, helping them approach educational practices and grasp new teaching trends. However, at Tay Bac University, students' scientific research activities have just begun, the number of students' scientific research projects is not much, and the quality and applicability are not high. This practice requires research, analysis of difficulties and limitations, and finding solutions to link student research with the goal of reforming primary education. The article analyzes the current situation of scientific research activities of students majoring in Primary Education, Tay Bac University through a survey of the university's students and teachers of primary schools in Son La and Dien Bien provinces; from there, proposes some solutions to promote scientific research of students associated with the goal of reforming primary education in mountainous areas. Implementing the solutions well will promote the role and application of science and technology resources in universities in educational innovation in general and primary education in mountainous provinces in particular.

Tài liệu tham khảo

Đỗ Hương Trà (2021). Quy trình đào tạo gắn lí thuyết với thực hành, khoa học cơ bản với khoa học chuyên ngành và nghiên cứu giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông. Tạp chí Giáo dục, 493(1), 1-7.

Hoàng Đức Thành, Nguyễn Duy Dũng, Phạm Đình Chiến (2023). Tập trung ưu tiên nghiên cứu và ứng dụng góp phần chuyển giao khoa học công nghệ ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi trong giai đoạn hiện nay. Tạp chí Nghiên cứu dân tộc, 12(1), 61-68. Huỳnh Ngọc Thành, Nguyễn Quang Giao (2021). Đánh giá thực trạng quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học theo mô hình PDCA (Plan - Do - Check - Act) trong một số trường đại học Việt Nam. Tạp chí Giáo dục, 505(1), 54-59.

Khoa Tiểu học - Mầm non, Trường Đại học Tây Bắc (2023). Báo cáo tổng kết hoạt động Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2020-2023 (tài liệu lưu hành nội bộ). Kiều Thị Kính (2023). Tiếp cận “khoa học công dân” trong nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Tạp chí Giáo dục, 23(11), 47-52.

Nguyễn Thị Ánh Tuyết (2022). Nghiên cứu chính sách giáo dục, đào tạo vùng dân tộc thiểu số và đề xuất giải pháp chính sách giai đoạn 2021-2030. Tạp chí Nghiên cứu dân tộc, 11(4), 47-52.

Ninh Thị Bạch Diệp (2022). Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho sinh viên Trường Đại học Tân Trào trong đào tạo theo tín chỉ. Tạp chí Giáo dục, 22(9), 34-39.

Trần Trung, Nguyễn Chí Thành, Ngô Văn Định (2020). Khai thác phần mềm Mendeley trong phát triển một số kĩ năng nghiên cứu khoa học cho sinh viên sư phạm. Tạp chí Giáo dục, 489, 9-13.

Trường Đại học Tây Bắc (2011). Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học Tây Bắc giai đoạn 2011-2022, tầm nhìn đến năm 2030 (tài liệu lưu hành nội bộ). Trương Thị Bích (2022). Một số biện pháp phát huy vai trò của nghiên cứu khoa học trong đào tạo giáo viên. Tạp chí Giáo dục, 22(10), 18-22.

Đã Xuất bản

03.05.2024

Cách trích dẫn

Điêu, T. T. U., Khúc, T. H., Dương, T. T., Bùi , T. X., Đinh, T. B. H., Nguyễn, H. T., Lò, V. H., & Lò, T. N. (2024). Hoạt động nghiên cứu khoa học gắn với mục tiêu đổi mới giáo dục của sinh viên ngành Giáo dục tiểu học, Trường Đại học Tây Bắc: Thực trạng và một số giải pháp. Tạp Chí Giáo dục, 24(số đặc biệt 2), 278–283. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1732

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả