Phát triển kĩ năng mềm cho sinh viên khoa Tiểu học - mầm non, Trường Đại học Tây Bắc qua hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Huyền Trang Trường Đại học Tây Bắc
  • Điêu Thị Tú Uyên Trường Đại học Tây Bắc
  • Nguyễn Huyền Anh Trường Đại học Tây Bắc

Tóm tắt

Developing soft skills for students is an important training goal at the Faculty of Elementary and Preschool Education, Tay Bac University. The survey results show that the Faculty has paid attention to developing soft skills for students through the organization of relatively diverse community supporting and connecting activities, creating opportunities for students to experience, practice, and acquire more soft skills to improve the quality of learning and scientific research. However, those activities were mainly integrated in the plan of each school year, while lacking strategic planning, thus the outcomes did not meet the expectations. Accordingly, the research proposes a number of solutions to develop soft skills for students through networking and community service activities, including Raising students’ awareness about developing soft skills ; Organizing groups of activities to connect and support the community in association with developing soft skills groups; Increasing resources to develop soft skills for students through networking and community service activities. These are important to-do tasks in order to improve the university’s educational quality, and at the same time to the success of each individual in society.

Tài liệu tham khảo

Chính phủ (2005). Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 02/11/2005 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006-2020.

Ngô Anh Tuấn, Bùi Thị Hải Lý (2013). Xây dựng quy trình đào tạo kĩ năng mềm tại Khoa Đào tạo chất lượng cao - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Giáo dục, 318, 20-22; 26.

Nguyễn Kim Cương (2018). Phát triển kĩ năng mềm cho sinh viên Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương IV trong hội nhập Quốc tế. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 8, 130-133.

Nguyễn Thanh Bình (2006). Giáo trình Chuyên đề giáo dục kĩ năng sống. NXB Đại học Sư phạm.

Pattrick, N. J. (2008). Social skills for teenagers and adults with esperger syndrome. Jessica Kingsley Publisher.

Tạ Quang Thảo (2014). Phát triển kĩ năng mềm cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong giai đoạn hiện nay. Tạp chí Giáo dục, 329, 27-29.

Trần Khánh Đức (2010). Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực trong thế kỉ XXI. NXB Giáo dục Việt Nam.

Tải xuống

Đã Xuất bản

13.07.2022

Cách trích dẫn

Nguyễn , T. H. T., Điêu , T. T. U., & Nguyễn , H. A. (2022). Phát triển kĩ năng mềm cho sinh viên khoa Tiểu học - mầm non, Trường Đại học Tây Bắc qua hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng. Tạp Chí Giáo dục, 22(7), 47–51. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/386

Số

Chuyên mục

Các bài báo