Quy trình dạy học giải bài tập vật lí chủ đề “Chuyển động tròn đều” (Vật lí 10) nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh

Các tác giả

  • Lê Chí Nguyện Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tóm tắt

According to the 2018 General Education Program, problem-solving competence is one of the basic competences that need to be formed and developed for high school students. Therefore, developing problem-solving competence for teaching in high schools is very necessary. This study proposes a teaching process for solving physics problems to develop problem-solving competence for high school students and illustrates this process in teaching the topic “Regular circular motion” (Physics 10). In the process of teaching and solving physics exercises, teachers need to flexibly apply teaching methods to help students approach physics problems in different ways to solve exercises, thereby developing the competence to solve problems.

Tài liệu tham khảo

Ban Chấp hành Trung ương (2013). Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Đỗ Hương Trà, Phạm Gia Phách (2016). Dạy học bài tập vật lí ở trường phổ thông. NXB Đại học Sư phạm.

Guisasola, J., Zubimendi, J. L., & Almudi, J. M. (2007). Problem-solving strategies and abilities in physics. US Science Education, 91(6), 967-987.

Nguyễn Đức Thâm, Nguyễn Ngọc Hưng, Phạm Xuân Quế (2003). Phương pháp dạy học Vật lí ở trường phổ thông. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Lộc, Nguyễn Thị Lan Phương (đồng chủ biên), Đặng Xuân Cương, Trịnh Thị Anh Hoa, Nguyễn Thị Hồng Vân (2016). Phương pháp, kĩ thuật xây dựng chuẩn đánh giá năng lực đọc hiểu và năng lực giải quyết vấn đề. NXB Giáo dục Việt Nam.

OECD (2013). PISA 2012 Assessment and Analytical Framework: Mathematics, Reading, Science, Problem solving, Financial literary. OECD Publishing.

Phạm Hữu Tòng (2004). Dạy học Vật lí ở trường phổ thông theo định hướng phát triển hoạt động học tích cực, tự chủ, sáng tạo và tư duy khoa học. NXB Đại học Sư phạm.

Phan Thị Hồng Vinh, Trần thị Tuyết Oanh, Từ Đức Văn, Vũ Lệ Hoa, Nguyễn Thị Tình, Trịnh Thuý Giang, Nguyễn Thị Thanh Hồng (2022). Giáo dục học (tập 1). NXB Đại học Sư phạm.

Trần Anh Tiến, Nguyễn Bảo Hoàng Thanh (2012). Sử dụng bài tập thí nghiệm trong dạy học Vật lí ở trường trung học phổ thông. Tạp chí Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, 2(4), 123-129.

Đã Xuất bản

16.05.2024

Cách trích dẫn

Lê, C. N. (2024). Quy trình dạy học giải bài tập vật lí chủ đề “Chuyển động tròn đều” (Vật lí 10) nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh. Tạp Chí Giáo dục, 24(số đặc biệt 3), 78–81. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1794

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả