Tổ chức dạy học bài học STEM: “Chuyển động ném ngang - cầu phun nước” (Vật lí 10)

Các tác giả

  • Nguyễn Anh Đức Học viên Cao học khóa QH 2019S - Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Lê Thị Thu Hiền Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Lê Chí Nguyện Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tóm tắt

STEM education is an educational method that equips students with scientific knowledge and practical applications, as well as necessary skills and competencies. The article presents the concept of STEM education, STEM teaching forms and proposes the process of teaching a STEM lesson with an illutrating lesson: "Horizontal Projectile Motion - Water Fountain” from section “Mechanics” in the Physics 10 textbook. Based on the application of this process, we initially found that students had mastered their knowledge, successfully answered the questions posed by the teacher with active participation and developed desirable learning competencies, especially competencies of product-creation, presentation, and colloboration.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2019). Giáo dục STEM trong Chương trình giáo dục phổ thông (tài liệu tập huấn của Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2020). Công văn số 3089/BGDĐT-GDTrH ngày 14/08/2020 về việc triển khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung học.

Breiner, J. M., Harkness, S. S., Johnson, C. C., & Koehler, C. M. (2012). What Is STEM? A Discussion About Conceptions of STEM in Education and Partnerships. School Science and Mathematics, 112(1), 3-11. https://doi.org/

1111/j.1949-8594.2011.00109

Corlu, M. S., Capraro Prof., R. M. & Capraro, M. M. (2014). Introducing STEM education: Implications for educating our teachers for the age of innovation. Egitim ve Bilim, 39(171), 74-85.

Hsu, Y. S., & Yeh, Y. F. (2019). Asia-pacific STEM teaching practices: From theoretical frameworks to practices. In Asia-Pacific STEM Teaching Practices: From Theoretical Frameworks to Practices. https://doi.org/ 10.1007/978-981-15-0768-7

Nguyễn Quang Linh, Hà Trần Phương (2019). Giáo dục STEM trong Chương trình giáo dục phổ thông mới. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, 206 (13), 25-31.

Phạm Quang Tiệp (2017). Bản chất và đặc điểm mô hình giáo dục STEM. Tạp chí Khoa học Giáo dục, 145(10), 61-64.

Trần Thị Gái, Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Thị Hoài Thanh (2018). Thiết kế chủ đề giáo dục STEM trong dạy học phần “Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật”, Sinh học 11 - trung học phổ thông. Tạp chí Giáo dục, 443, 59-64.

Wang, H., Moore, T. J., Roehrig, G. H. & Park, M. S. (2011). STEM Integration: Teacher Perceptions and Practice STEM Integration: Teacher Perceptions and Practice. Journal of Pre-College Engineering Education Research (J-PEER), 1(2), 1-13. https://doi.org/10.5703/1288284314636.

Tải xuống

Đã Xuất bản

20.01.2022

Cách trích dẫn

Nguyễn , A. Đức, Lê , T. T. H., & Lê , C. N. (2022). Tổ chức dạy học bài học STEM: “Chuyển động ném ngang - cầu phun nước” (Vật lí 10) . Tạp Chí Giáo dục, 22(2), 29–33. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/328

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả