Một số biện pháp nâng cao năng lực sáng tạo cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu trong học phần “Hướng dẫn làm đồ chơi”

Các tác giả

  • Võ Thị Hoài Hương Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu
  • Lê Hoài Thu Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu

Tóm tắt

In the process of training preschool teachers, schools need to focus on creating favorable learning opportunities and conditions, encouraging, guiding and organizing students to proactively study to gain knowledge. experience, approaching new teaching trends, promoting learners' creative abilities. In the teaching program of Toy Making Instructions for students majoring in Early Childhood Education, many practical contents, if designed to approach creative competence, will promote the students' artistic sensibility and ability, brings high efficiency in the teaching process according to current trends. The article analyzes and proposes measures to improve creative competence for students majoring in Early Childhood Education in the Toy Making Instructions module. The proposed measures will contribute to promoting students' artistic appreciation ability, bringing high efficiency in the teaching process.

Tài liệu tham khảo

Ban Chấp hành Trung ương (2013). Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Bộ GD-ĐT (2021). Thông tư số 01/VBHN-BGDĐT ngày 13/4/2021 ban hành Chương trình giáo dục mầm non. Bùi Thị Kim Tuyến (2008). Sáng tạo từ vật liệu thiên nhiên. NXB Giáo dục. Đào Thị Hà, Đoàn Dũng Sĩ (2018). Một số cách làm đồ chơi từ vật liệu tại chế cho trẻ mầm non. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Hồng Đức, 38, 46-53. Hoàng Phê (chủ biên, 2004). Từ điển tiếng Việt. NXB Đà Nẵng - Trung tâm Từ điển học.

Huỳnh Văn Sơn (2009). Tâm lí học sáng tạo. NXB Giáo dục Việt Nam.

Montessori, M. (1946). The Absorbent Mind. Montessori-Pierson Publishing Company. Ngô Hiểu Huy (2013). Phương pháp giáo dục Montessori - Phương pháp giáo dục tối ưu dành cho trẻ 0-6 tuổi. NXB Văn hóa - Thông tin.

Nguyễn Quang Uẩn, Trần Trọng Thủy (2009). Tâm lí học đại cương. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Thị Hòa (2017). Dạy trẻ mẫu giáo học bằng chơi. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 12, 24-27.

Nguyễn Thị Thúy Hạnh (2011). Thực trạng kĩ năng học tập hợp tác của sinh viên cao đẳng sư phạm. Tạp chí Tâm lí học, 8(149), 76-86.

Paudel, J. (2023). Teacher Education and Issues of Professional Development for Quality and Creativity of Teachers. Nepal Journals Online (NepJOL), 5(1), 7-10. https://doi.org/10.3126/pdmdj.v5i1.52254

Phạm Thành Nghị (2012). Giáo trình Tâm lí học sáng tạo. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Phạm Thị Loan (2015). Giáo trình Đồ chơi cho trẻ em. NXB Giáo dục Việt Nam. Trần Việt Dũng (2013). Một số suy nghĩ về năng lực sáng tạo và phương hướng phát huy năng lực sáng tạo con người Việt Nam hiện nay. Tạp chí khoa học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 49, 160-169. Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu (2022). Chuẩn đầu ra ngành Giáo dục mầm non (ban hành kèm theo Quyết định số 120/QĐ-CĐSP ngày 26/7/2022 của Hiệu trưởng về việc ban hành Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu).

Đã Xuất bản

16.05.2024

Cách trích dẫn

Võ, T. H. H., & Lê, H. T. (2024). Một số biện pháp nâng cao năng lực sáng tạo cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu trong học phần “Hướng dẫn làm đồ chơi”. Tạp Chí Giáo dục, 24(số đặc biệt 3), 106–111. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1800

Số

Chuyên mục

Các bài báo