Dạy học phát triển tư duy phản biện cho sinh viên ngành Sư phạm Địa lí, Trường Đại học Cần Thơ

Các tác giả

  • Trịnh Chí Thâm Trường Đại học Cần Thơ
  • Nguyễn Thị Ngọc Phúc Trường THPT Nguyễn Việt Hồng, thành phố Cần Thơ
  • Nguyễn Thành Đạt Trường THPT Nguyễn Việt Hồng, thành phố Cần Thơ

Tóm tắt

Applying teaching forms and methods to develop critical thinking is a necessary requirement and plays an important role in education in general and in teaching in particular. This study aims to analyze the current situation of organizing teaching activities to develop critical thinking for students majoring in Geography Education at Can Tho University through questionnaire surveys, group interviews and observation. Research results have shown that there are 15 typical activities organized by lecturers using 10 popular teaching methods to develop critical thinking for students; in which, group discussion is the most frequently and effectively organized learning activity and field-based teaching is considered to be the teaching method that has the greatest impact on the development of critical thinking of these students at Can Tho University. The survey results are an important practical basis for choosing appropriate teaching forms and methods to develop critical thinking for Geography Pedagogy students.

Tài liệu tham khảo

Albitz, R. S. (2007). The What and Who of Information Literacy and Critical Thinking in Higher Education. Portal: Libraries and the Academy.

Brown, M. N., &Keeley, S. M. (2017). Asking the right question: a guide to critical thinking. 12th ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Chalkley, B., Fournier, E. J., & Hill, A. D. (2000). Geography teaching in higher education: Quality, assessment, and accountability. Journal of Geography in Higher Education, 24(2), 238-245.

Đinh Thị Quỳnh Hà (2023). Phát triển tư duy phản biện cho sinh viên trong giai đoạn hiện nay. Hội thảo Quốc gia “Lao động, việc làm và an sinh xã hội ở Việt Nam”, Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội, tr 366-374.

Ennis, R. H. (1996). Critical thinking. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Hay, I. (2001). Critical Geography and Activism in Higher Education. Journal of Geography in Higher Education, 25(2), 141-146.

Nosich, G. M. (2009). Learning to think things through: A guide to critical thinking across the curriculum (3rd ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall. Rajest, S. S., & Suresh, P. (2018). The “Four Cs” education for 21st century’s learners. Journal of Multidisciplinary Subjects, 12(1), 888-900.

Trịnh Chí Thâm (2023). Nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển tư duy phản biện của sinh viên ngành Sư phạm Địa lí, Trường Đại học Cần Thơ. Tạp chí Giáo dục và Xã hội, 153, 357-261.

Võ Văn Ban, Bùi Ngọc Quân (2017). Rèn luyện khả năng tư duy phản biện cho sinh viên trong quá trình dạy học bậc đại học. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 14, 125-132.

Đã Xuất bản

16.05.2024

Cách trích dẫn

Trịnh, C. T., Nguyễn, T. N. P., & Nguyễn, T. Đạt. (2024). Dạy học phát triển tư duy phản biện cho sinh viên ngành Sư phạm Địa lí, Trường Đại học Cần Thơ. Tạp Chí Giáo dục, 24(số đặc biệt 3), 129–135. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1806

Số

Chuyên mục

Các bài báo