Thực trạng năng lực tự học của học sinh một số trường trung học cơ sở tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

Các tác giả

  • Lê Quang Sơn Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
  • Bùi Thị Thanh Diệu Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Tóm tắt

The ability to self-study plays an important role in the development of each individual. Developing self-study competence for students is a requirement to be met in the 2018 General Education Program. The article surveys the self-study competence of middle school students in Lien Chieu District, Da Nang City. The research was conducted on 348 students and 94 teachers at some secondary schools in Lien Chieu district, Da Nang city using survey methods using questionnaires and interviews. The results show that the students' self-study competence is still limited and there is no uniformity between component competencies; the majority have not yet determined their learning goals and do not know how to make a self-study plan; there are differences in students' self-study competence from the perspective of gender and grade level. This will be the basis for educational forces to have orientation and support measures to form self-study competence for students, discover aspects that need to be improved to create a comprehensive assessment system.

Tài liệu tham khảo

Ban Chấp hành Trung ương (2013). Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Đào Thị Hoa, Nguyễn Ngọc Tú, Phạm Thế Quân, Dương Thị Hà (2023). Năng lực tự học và một số yếu tố liên quan: Nghiên cứu trường hợp sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, 19(10), 51- 56.

Đoàn Văn Khái (2017). Nâng cao năng lực tự học của sinh viên Trường Đại học Ngoại thương. Tạp chí Quản lí và Kinh tế quốc tế, 95, 87-99.

Knowles, M. S. (1975). Self-directed learning: a guide for learners and teachers. Chicago: IL. Follett Pub.

Lưu Thị Lương Yến, Nguyễn Thị Ngọc Bích (2016). Phát triển năng lực tự học của học sinh thông qua việc sử dụng sơ đồ tư duy dạy học phần Hiđrocacbon - Hóa học 11 trung học phổ thông. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 61(6), 136-145.

Nguyễn Thị Kim Ánh (2020). Phát triển năng lực tự học cho học sinh thông qua học liệu điện tử về nguyên tố nhóm VIIA. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 7(65), 219-229.

Trần Bá Hoành (1998). Vị trí của tự học, tự đào tạo trong quá trình dạy học, giáo dục và đào tạo. Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục, 7, 36-41.

Trương Thị Khánh Hà (2013). Tâm lí học phát triển. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đã Xuất bản

16.05.2024

Cách trích dẫn

Lê, Q. S., & Bùi, T. T. D. (2024). Thực trạng năng lực tự học của học sinh một số trường trung học cơ sở tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Tạp Chí Giáo dục, 24(số đặc biệt 3), 213–218. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1830

Số

Chuyên mục

Các bài báo