Đề xuất quy trình xây dựng khung năng lực của giảng viên Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Các tác giả

  • Bùi Hà Phương Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  • Dương Minh Quang Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  • Bùi Ngọc Quang Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  • Bùi Thị Thanh Diệu Trường Đại học Khánh Hoà

Tóm tắt

In universities today, the recruitment, employment, management, appointment and evaluation of lecturers are always a matter of concern. There are many tools used to perform university human resource management in general and lecturers in particular, in which, the competency framework for lecturers is one of the useful tools in evaluating the quality of lecturers, improving the efficiency of human resource management of the University. The article presents the concept of a competency framework for lecturers and the necessity of building such a framework; thereby proposing the process of building a competency framework for lecturers at the University of Social Sciences and Humanities - Vietnam National University, Ho Chi Minh City. The development of a capacity framework for lecturers depends on the development conditions and orientations of each university, in which, the specific criteria of the faculty's scientific research capacity also need to be appropriate and plausible.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT, Đại học Saxion (2014). Báo cáo nghiên cứu chuẩn năng lực giảng viên giáo dục đại học định hướng nghề nghiệp. Văn phòng Ban Quản lí dự án POHE 2.

Boyatzis, R. (1982). The competent manager: a model for effective performance. New York: John Wilay & Son.

Bueno, C., & Tubbs, S. (2004). Identifying global leadership competencies: an exploratory study. Journal of American Academy of Business, 5(1/2), 80-87.

Bộ GD-ĐT (2020). Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT ngày 26/10/2020 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.

Bùi Minh Hiền, Nguyễn Văn Lượng. (2015). Xây dựng khung năng lực giảng viên đại học trong bối cảnh đổi mới giáo dục và hội nhập quốc tế. Tạp chí Quản lí giáo dục, 69, 13-27.

Hoàng Thị Hòa (2020). Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá năng lực giảng viên khoa tiếng Anh chuyên ngành. Tạp chí Quản lí và Kinh tế quốc tế, 123, 114-124.

Lê Quân, Tạ Huy Hùng, Mai Hoàng Anh (2015). Nghiên cứu ứng dụng khung năng lực vào phát triển nhân lực lãnh đạo, quản lí khu vực hành chính công vùng Tây Bắc. Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội: Nghiên cứu Chính sách và Quản lí, 1, 6-18.

Ngô Quý Nhâm (2015). Khung năng lực và ứng dụng trong hoạt động quản trị nhân sự. https://ngoquynham.net/2015/07/19/khung-nang-luc-va-ung-dung-trong-hoat-dong-quan-tri-nhan-su/

Phạm Đức Toàn (2021). Quản lí công chức theo năng lực nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính ở Việt Nam. Tạp chí Quản lí nhà nước, 4, 17-21.

Phạm Văn Thuần, Nghiêm Thị Thanh (2015). Đánh giá giảng viên theo năng lực làm việc và kết quả thực hiện nhiệm vụ phù hợp với vị trí việc làm trong các trường đại học công lập Việt Nam. Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội: Nghiên cứu Giáo dục, 31(2), 40-49.

Quốc hội (2018). Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. Luật số 34/2018/QH14, ban hành ngày 19/11/2018.

Võ Thành Đạt (2014). Xây dựng tiêu chí đánh giá giảng viên Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân. Tạp chí Quản lí Giáo dục, 50, 37-40.

Tải xuống

Đã Xuất bản

15.01.2023

Cách trích dẫn

Bùi , H. P., Dương , M. Q., Bùi , N. Q., & Bùi , T. T. D. (2023). Đề xuất quy trình xây dựng khung năng lực của giảng viên Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh . Tạp Chí Giáo dục, 22(20), 54–59. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/573

Số

Chuyên mục

Các bài báo