Thực trạng kĩ năng tự học của sinh viên chính quy ngành Giáo dục mầm non, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Các tác giả

  • Đinh Lan Anh Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Tóm tắt

Tự học là yếu tố quyết định chất lượng học tập của sinh viên. Tự học giúp người học hiểu sâu, mở rộng, củng cố và ghi nhớ bài học một cách vững chắc và vận dụng để giải quyết nhiệm vụ học tập. Tuy nhiên, việc tự học của sinh viên nói chung, sinh viên Trường Đại học Thủ đô Hà Nội còn tồn tại nhiều bất cập. Bài báo trình bày thực trạng kĩ năng tự học của sinh viên chính quy ngành Giáo dục mầm non Trường Đại học Thủ đô Hà Nội và một số yếu tố ảnh hưởng đến kĩ năng tự học của các em. Đây là cơ sở để tìm ra các biện pháp phù hợp nhằm nâng cao ý thức tự học của sinh viên, giúp các em đạt hiệu quả cao hơn trong quá trình học tập.

Tài liệu tham khảo

Đặng Vũ Hoạt, Hà Thị Đức (2009). Lí luận dạy học đại học. NXB Đại học Sư phạm.

Hoàng Phê (2011). Từ điển tiếng Việt. Trung tâm từ điển, NXB Đà Nẵng.

Levitov H.D (1963). Tâm lí học lao động. NXB Matxcova.

Lưu Xuân Mới (2000). Lí luận dạy học đại học. NXB Giáo dục.

Nguyễn Hiến Lê (1992). Tự học - một nhu cầu của thời đại. NXB Văn hóa - Thông tin.

Nguyễn Thị Cúc (2011). Thực trạng kĩ năng tự học môn Tâm lí học, Giáo dục học của sinh viên sư phạm Trường Đại học An Giang. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học An Giang, số 46, tr 1-4.

Nguyễn Văn Đồng (2009). Tâm lí học giao tiếp. NXB Chính trị - Hành chính.

Phan Văn (1987). Công tác độc giả. NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh.

Phí Đình Khương, Lâm Thùy Dương (2020). Thực trạng hoạt động tự học của sinh viên Đại học Thái Nguyên. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 1 tháng 5, tr 300-305.

Quốc hội (2005). Luật Giáo dục. Luật số 38/2005/QH11 ngày 14/6/2005.

Tải xuống

Đã Xuất bản

20.01.2021

Cách trích dẫn

Đinh, L. A. (2021). Thực trạng kĩ năng tự học của sinh viên chính quy ngành Giáo dục mầm non, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Tạp Chí Giáo dục, 494(2), 49–53. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/24

Số

Chuyên mục

Các bài báo