Hoạt động trải nghiệm thực tiễn địa phương Hải Phòng trong dạy học các môn học ở nhà trường tiểu học theo hướng phát triển năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Dung Trường Đại học Hải Phòng
  • Phạm Thị Ánh Hồng Trường Đại học Hải Phòng
  • Hoàng Thị Thu Ngân Sinh viên Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non, Trường Đại học Hải Phòng
  • Phạm Lê Diễm Quỳnh Sinh viên Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non, Trường Đại học Hải Phòng

Tóm tắt

Local practical experiences play an important role in primary school teaching to help students through the process of transforming experiences, mobilizing the synthesis of knowledge and skills from many different educational fields into the learning process. The article proposes some local practical experiences in Hai Phong and shows how to apply them in primary school subjects to help students develop their competencies and qualities, especially competence to apply knowledge and skills into practice, to meet the requirements of general education reform. This is the direction of linking education with local life and contributing to improving the efficiency of the process of organizing learning activities in teaching at primary schools.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông - Hoạt động trải nghiệm và hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bùi Mạnh Hùng, Trần Thị Hiền Lương, Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Trần Kim Phượng (2022). Tiếng Việt 3 (tập 1). NXB Giáo dục Việt Nam.

Dewey, J. (2012). Kinh nghiệm và giáo dục (người dịch: Phạm Anh Tuấn). NXB Trẻ.

Hà Huy Khoái, Lê Anh Vinh, Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh (2022). Toán 3 (tập 2). NXB Giáo dục Việt Nam.

Keeton, Morris & Tate, P. (1978). Learning by Experience What, Why, How. San Francisco: JosseyBass.

Kolb, D. A. (2015). Experiential learning, Experience as the Source of Learning and Development. Pearson Education, Inc, Second Edition.

Nguyễn Hữu Hợp (2019). Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học. NXB Đại học Sư phạm.

Trần Thị Gái, Phan Thị Thanh Hội (2017). Thiết kế hoạt động trải nghiệm trong dạy học Sinh học ở trường phổ thông. Tạp chí Khoa học giáo dục, 144, 59-64.

Vũ Văn Hùng, Nguyễn Thị Thấn, Phan Thanh Hà, Đào Thị Hồng, Nguyễn Hồng Liên, Nguyễn Thị Thanh Thủy (2022). Tự nhiên và Xã hội 3. NXB Giáo dục Việt Nam.

Đã Xuất bản

28.09.2023

Cách trích dẫn

Nguyễn, . T. D., Phạm , T. Ánh H., Hoàng , T. T. N., & Phạm , L. D. Q. (2023). Hoạt động trải nghiệm thực tiễn địa phương Hải Phòng trong dạy học các môn học ở nhà trường tiểu học theo hướng phát triển năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 8), 242–246. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1018

Số

Chuyên mục

Các bài báo