Tích hợp nội dung giáo dục địa phương trong hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Kim Lan Trường Đại học Đồng Tháp
  • Trần Huỳnh Dũng Nhân Trường Đại học Đồng Tháp

Tóm tắt

Local education content is applied and implemented from the 2020-2021 school year in primary schools according to the new general education program, in which the educational institution and teachers of the school are primarily responsible for local education for students. From the practice in primary education, we realized that in order for primary schools to organize the implementation of local education activities under the General Education Program 2018,  building a model to integrate local educational content in experiential activities will contribute to helping educational institutions and teachers apply them in organizing local education activities for primary students in the most appropriate and effective way. The article proposes a model to integrate local educational content in experiential activities for primary school students with specific design principles, methods, forms and processes to meet the requirements of the General Education Program 2018.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018a). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2018b). Chương trình giáo dục phổ thông: Hoạt động trải nghiệm và hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2019). Văn bản hướng dẫn số 3536/BGDĐT-GDTH về việc biên soạn, thẩm định nội dung giáo dục của địa phương cấp tiểu học trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và tổ chức thực hiện từ năm học 2020-2021.

Đặng Vũ Hoạt (chủ biên, 2016). Hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở trường tiểu học. NXB Giáo dục Việt Nam.

Đinh Thị Kim Thoa (chủ biên, 2018). Hoạt động trải nghiệm dành cho học sinh. NXB Giáo dục Việt Nam.

Hoàng Công Kiên, Phan Thị Tình, Lê Thị Hồng Chi, Đặng Thị Phương Thanh, Nguyễn Thị Thu Huyền, Tạ Ngọc Trí (2020). Khai thác yếu tố địa phương trong xây dựng nội dung tổ chức hoạt động trải nghiệm ở các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Tạp chí Giáo dục, 488, 54-58.

Nguyễn Thị Chi (2014). Nghiên cứu xây dựng một số hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh lớp 4, 5 Trường Tiểu học Thực nghiệm Hà Nội theo định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông sau 2015. Đề tài Khoa học và Công nghệ, mã số V2014-11, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Thị Hằng, Tưởng Duy Hải, Đào Thị Ngọc Minh (2016). Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong nhà trường phổ thông. NXB Giáo dục Việt Nam.

Nguyễn Văn Đệ, Trần Đại Nghĩa (2020). Giáo dục địa phương cho học sinh tiểu học dựa theo mô hình Blended Learning. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 1 tháng 11, 44-47.

Phó Đức Hòa (chủ biên, 2019). Hướng dẫn tổ chức hoạt động trải nghiệm lớp 1 theo chương trình phổ thông mới. NXB Đại học Sư phạm.

Đã Xuất bản

05.10.2021

Cách trích dẫn

Nguyễn , T. K. L., & Trần , H. D. N. (2021). Tích hợp nội dung giáo dục địa phương trong hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học. Tạp Chí Giáo dục, 511(1), 48–53. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/244

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả