Đổi mới hoạt động đào tạo giáo viên ở Trường Đại học Đồng Tháp đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Các tác giả

  • Nguyễn Văn Đệ Trường Đại học Đồng Tháp
  • Nguyễn Thị Kim Lan Trường Đại học Đồng Tháp
  • Nguyễn Thị Kim Phượng Trường Đại học Đồng Tháp
  • Phan Đức Tồn Trung tâm Liên kết đào tạo - Trường Đại học Đồng Tháp

Tóm tắt

Basing on the results of the studies “The reality and solutions to enhancing the quality of high school and nursery school teaching staffs in Dong Thap province” (Province-level science and technology research, 2014), “Enhancing scientific research competencies for teaching staffs in the Mekong Delta” (NAFOSTED science and technology research, 2016), the accreditation reports on accrediting the institution (2017) and training curriculums conducted at Dong Thap University (2019) by VNU CEA, this article aims to identify the weaknesses of teacher education students in Dong Thap University, thence to propose some orientations of changing the institution’s teacher training activities responding to the Renovation of General Education 2018.

Tài liệu tham khảo

Nguyễn Khải Hoàn (2018). Phát triển chương trình đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu xã hội. NXB Đại học Thái Nguyên.

Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Mẫn (2011). Năng lực và kĩ năng cần thiết của giáo viên đáp ứng yêu cầu thực tiễn giáo dục phổ thông hiện nay. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 9, 68-71.

Nguyễn Văn Đệ (2014). Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên phổ thông và mầm non tỉnh Đồng Tháp. Đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Tỉnh.

Nguyễn Văn Đệ (2016). Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giáo viên vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia NAFOSTED, mã số VI2.3-2013.15.

Trần Bá Hoành (2007). Định hướng nghiên cứu về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên giai đoạn 2007-2010. Tạp chí Giáo dục, 162, 3-5.

Trung tâm Kiểm định chất lượng - Đại học Quốc gia Hà Nội (2017). Báo cáo đánh giá ngoài Trường Đại học Đồng Tháp.

Trung tâm Kiểm định chất lượng - Đại học Quốc gia Hà Nội (2019). Báo cáo đánh giá ngoài chương trình đào tạo Trường Đại học Đồng Tháp (Sư phạm Toán học, Sư phạm Hóa học, Giáo dục Tiểu học).

Đã Xuất bản

20.06.2021

Cách trích dẫn

Nguyễn , V. Đệ, Nguyễn , T. K. L., Nguyễn , T. K. P., & Phan , Đức T. (2021). Đổi mới hoạt động đào tạo giáo viên ở Trường Đại học Đồng Tháp đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tạp Chí Giáo dục, 504(2), 49–52. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/162

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả