Một số phương án tổ chức học tập cho học sinh ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19

Các tác giả

  • Trần Văn Thanh Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Tóm tắt

Before the complicated developments of the Covid-19 pandemic, schools had to temporarily close; students are unable to attend school resulting in interruption of learning. With the requirements to innovate teaching and learning in accordance with the epidemic context, the qualifications, capacity and pedagogical skills of a part of the contingent of educational administrators and teachers in high schools have not met the requirements of innovation;  have not had quick and timely responses; and no specific learning plans have been developed. The article studied the proposal of learning options in the context of epidemics in ethnic minority and mountainous areas. The research will be the basis for ethnic minority and mountainous areas to organize the effectiveness of forms and learning plans for students when a disease occurs.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2020a). Công văn số 1061/BGDĐT ngày 25/3/2020 về việc hướng dẫn dạy học qua Internet, trên truyền hình đối với cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.

Bộ GD-ĐT (2020b). Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 về việc ban hành Điều lệ trường tiểu học.

Bộ GD-ĐT (2020c). Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Bộ GD-ĐT (2020d). Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 về việc ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học.

Bộ GD-ĐT (2021). Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30/3/2021 quy định về quản lí và tổ chức dạy học trực tuyến trong các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên.

Bộ GD-ĐT (2021). Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 05/9/2021 quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông.

Đảng Cộng sản Việt Nam (2021). Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.

Lương Đình Hải, Nguyễn Xuân An, Nguyễn Hoài Thu, Vũ Thị Phương Thảo (2020). Nhận thức và thái độ của sinh viên đối với việc học tập thông qua các công cụ hội nghị trực tuyến trong bối cảnh địa dịch Covid-19. Tạp chí Giáo dục, 480, 60-64.

Nguyễn Văn Quyết (2020). Đại dịch Covid-19 và một số vấn đề đặt ra trong việc rèn luyện kĩ năng tự học cho học sinh tiểu học. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 2 tháng 5, 196-199.

Phạm Thị Thanh Thúy, Hà Hồng Nga (2020). Dạy và học trực tuyến môn Tiếng Anh 2 cho sinh viên K69 không chuyên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - Thực trạng và một số đề xuất. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 1 tháng 5, 180-185.

Tải xuống

Đã Xuất bản

20.10.2021

Cách trích dẫn

Trần , V. T. (2021). Một số phương án tổ chức học tập cho học sinh ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. Tạp Chí Giáo dục, 512(2), 54–58. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/257

Số

Chuyên mục

Các bài báo