Thực trạng và giải pháp thực hiện hiệu quả công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở ở tỉnh Hòa Bình

Các tác giả

  • Nguyễn Như Đông Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
  • Trần Văn Thanh Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Tóm tắt

Streaming in education is a measure to organize educational activities on the basis of implementing career guidance in education, creating conditions for students graduating from secondary school and high school to continue at the same level of education, pursue higher education or pursue vocational education or participate in labor appropriate to the individual's specific abilities, conditions and social needs; contributing to regulating the occupational structure of the workforce in accordance with the country's development requirements. This article studies the current situation of streamlining students after secondary school in Hoa Binh province (focusing on ethnic minority secondary schools). From there, we propose some solutions to increase the effectiveness of this work. To make the work of streamlining post-secondary school students more effective, Hoa Binh province needs to synchronously implement many solutions, focusing on solutions to raise awareness about streamlining secondary school, promulgating specific policy mechanisms for ethnic minority secondary school students, with the socio-economic conditions of each region and strengthening coordination between departments, branches, vocational education establishments, production and business establishments.

Tài liệu tham khảo

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam (2022). Hòa Bình: Đòn bẩy giúp vùng dân tộc thiểu số và miền núi phát triển bền vững. https://dangcongsan.vn/chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-vung-dong-bao-dtts-mn/

Đỗ Thị Bích Loan (2020). Giải pháp phân luồng học sinh sau trung học cơ sở. Đề tài thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia, mã số: KHGD/16-20.ĐT.002.

Lê Thùy (2020). Quan tâm hướng nghiệp cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở. Cổng thông tin điện tử Hòa Bình.

Quốc hội (2014). Luật Giáo dục nghề nghiệp. Luật số 74/2014/QH13, ban hành ngày 01/7/2015.

Quốc hội (2019). Luật Giáo dục. Luật số 43/2019/QH14, ban hành ngày 14/6/2019.

Thủ tướng Chính phủ (2018). Quyết định số 552/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 về việc phê duyệt Đề án Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025.

Trần Công Phong, Đỗ Thị Bích Loan (2016). Phân luồng và liên thông trong hệ thống giáo dục quốc dân: Lí luận và thực tiễn. NXB Giáo dục Việt Nam.

UBND tỉnh Hòa Bình (2019). Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 24/7/2019 về thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2025” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Đã Xuất bản

12.01.2024

Cách trích dẫn

Nguyễn , N. Đông, & Trần , V. T. (2024). Thực trạng và giải pháp thực hiện hiệu quả công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở ở tỉnh Hòa Bình. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 10), 396–302. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1335

Số

Chuyên mục

Các bài báo