Thực hành thông điệp 5k trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19: Một nghiên cứu tại Trường Trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh Vĩnh Long

Các tác giả

  • Ngô Thanh Trúc Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh Vĩnh Long

Tóm tắt

Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới đang diễn ra rất nghiêm trọng. Việt Nam phải nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đã đề ra. Trong đó, trường học là nơi có nguy cơ cao do tập trung đông học sinh. Chính vì vậy, học sinh cần thực hành đúng Thông điệp 5K trong phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế để giữ an toàn cho bản thân và xã hội trước đại dịch COVID-19. Mỗi học sinh thực hành tốt Thông điệp 5K trong phòng, chống dịch COVID-19 thì việc kiểm soát dịch COVID-19 là hoàn toàn có thể. Việc thực hành đúng Thông điệp 5K sẽ giúp giảm nguy cơ lây truyền dịch bệnh trong trường học và cần thực hiện nghiêm túc ngay cả khi gánh nặng tiềm ẩn tại cộng đồng với nguy cơ ở mức thấp nhất và chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bài viết trình bày về thực hành Thông điệp 5K trong phòng, chống dịch bệnh covid-19 của học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh Vĩnh Long. Kết quả nghiên cứu sẽ giúp lãnh đạo Nhà trường tuyên truyền trọng tâm hơn thực hành Thông điệp 5K ở các trường học nói chung.

Tài liệu tham khảo

Bộ Y tế (2020a). http://vncdc.gov.vn/vi/phong-chong-dich-benh-viem-phoi-cap-ncov/14135/ban-tin-cap-nhat-dich-benh-covid-19-ngay-30-11-2020.

Bộ Y tế (2020b). https://ncov.moh.gov.vn/web/guest/-ieu-can-biet.

Bộ Y tế (2020c). Sổ tay “Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới”. http://baochinhphu.vn/Utilities/PrintView.aspx?distributionid=406994.

Sở GD-ĐT Vĩnh Long (2020). Công văn số 6428/SGDĐT-CTTT ngày 26/12/2020 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong ngành Giáo dục.

Sở GD-ĐT Vĩnh Long (2021). Công văn số 21/SGDĐT-CTTT ngày 07/01/2021 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (2020). Công văn số 207/CV-NBK ngày 26/12/2020 của Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (2021). Công văn số 11/CV-NBK ngày 07/01/2021 của Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

World Health Organization (2020a). https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1.

World Health Organization (2020b). https://www.who.int/vietnam/vi/news/detail/14-07-2020-q-a-how-is-covid-19-transmitted.

World Health Organization (2021). https://covid19.who.int/.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05.02.2021

Cách trích dẫn

Ngô, T. T. (2021). Thực hành thông điệp 5k trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19: Một nghiên cứu tại Trường Trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh Vĩnh Long . Tạp Chí Giáo dục, 495(1), 47–51. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/40

Số

Chuyên mục

Các bài báo