Rèn luyện năng lực giảng dạy cho sinh viên sư phạm: kinh nghiệm từ một số quốc gia châu Á và đề xuất cho Việt Nam

Các tác giả

  • Lê Thái Minh Long Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

In the current context of fundamental and comprehensive educational innovation, the training of high-quality human resources and international integration, and the strengthening of teaching capacity training for pedagogical students are vital. The article explores and reviews the existing literature on pedagogical capacity developing activities in some Asian countries such as Singapore, Japan, Iran and Taiwan. Through the analysis of the experiences from other countries, the article proposes lessons for Vietnam in determining the goals of capacity building and developing teaching competency standards for pedagogical students. This is considered a useful reference to evaluate and design an appropriate training program.

Tài liệu tham khảo

Aliakbari, M., Tabatabaei, F. S., & Khajavi, Y. (2019). Iranian teacher education programmes: EFL student teachers perspectives on their future teaching abilities. Cogent Education, 6(1), 1665407.

Arimoto, M. (2002). Teacher Education Colleges and Institutions in Japan at a Crossroads: Challenges and Opportunities for the 21st Century. AsiaPacific Journal of Teacher Education & Development, 5(2), 75-95.

Barbosa, I., & Vieira, F. (2014). Making a Difference in Teacher Education?: A Case Study. International Journal of Learning in Higher Education, 20(1), 31-43.

Bộ GD-ĐT (2018a). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018).

Bộ GD-ĐT (2018b). Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

Bùi Thị Mùi (2011). Giải pháp hoàn thiện mục tiêu rèn luyện nghiệp vụ sư phạm. Tạp chí Khoa học giáo dục, 70, 11-13.

Chong, S. (2014). Academic quality management in teacher education: a Singapore perspective. Quality Assurance in Education, 22(1), 53-64.

Fielding, G. D., & Schalock, H. D. (1985). Promoting the professional development of teachers and administrators (Vol. 31). ERIC/CEM School Management Digest Series, Number 31: ERIC.

Hatano, G., & Oura, Y. (2003). Commentary: reconceptualising school learning using insight from expertise research. Educational researcher, 32(8), 26-29.

Hoàng Phê (2003). Từ điển tiếng Việt. NXB Đà Nẵng.

Inoue, H. (1975). The historical background and reforms of teacher training. Education in Japan, 8, 69-83.

Nguyễn Đình Chỉnh, Phạm Trung Thanh (1999). Kiến tập và thực tập sư phạm. NXB Giáo dục.

Nguyễn Đức Danh, Lê Thanh Hải (2018). Bồi dưỡng năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên theo yêu cầu đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông. Tạp chí Giáo dục, 444, 5-8.

Nguyễn Thanh Thủy (2019). Biện pháp bồi dưỡng năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông. Tạp chí Khoa học, Đại học Đồng Nai, 12, 10-16.

Nguyễn Thị Thanh Hồng (2015). Hình thành năng lực dạy học cho sinh viên Đại học Sư phạm qua giảng dạy môn Giáo dục học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục - đào tạo. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 60(8B), 172-179.

Phạm Chí Dũng (2007). Liệu có giữ được bản sắc dân tộc về đào tạo đại học trong hội nhập quốc tế?. Tạp chí Phát triển kinh tế, số tháng 3, 40-43.

Sclafani, S. (2008). Rethinking Human Capital in Education: Singapore as a Model for Teacher Development. Aspen Institute.

Showers, B. (1984). Peer coaching: a strategy for facilitating transfer of training. University of Oregon, Center for Education: Policy and Management.

Torres, R. M. (1996). Without the reform of teacher education there will be no reform of education. Prospects, 26(3), 447-467.

Trần Thị Hải Yến (2012). Bồi dưỡng năng lực dạy học của giáo viên ở tổ chuyên môn trường trung học phổ thông theo chuẩn nghề nghiệp. Tạp chí Giáo dục, 282, 6-8.

Vogt, F., & Rogalla, M. (2009). Developing adaptive teaching competency through coaching. Teaching and Teacher Education, 25(8), 1051-1060.

Zhu, Y., & Fang, Y. (2011). Characterizing reform and change of teacher education in China in the new era. Journal of Research, Policy & Practice of Teacher and Teacher Education, 1(1), 30-44.

Tải xuống

Đã Xuất bản

08.12.2022

Cách trích dẫn

Lê , T. M. L. (2022). Rèn luyện năng lực giảng dạy cho sinh viên sư phạm: kinh nghiệm từ một số quốc gia châu Á và đề xuất cho Việt Nam. Tạp Chí Giáo dục, 22(12), 59–64. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/460

Số

Chuyên mục

Các bài báo