Thực trạng quản lí hoạt động phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các trường tiểu học Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Các tác giả

  • Lê Thái Minh Long Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Văn Chiến Trường Tiểu học Lê Văn Tám, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

Preventing and providing treatment against the Covid-19 epidemic is currently a major issue of the entire society. Therefore, schools also have the responsibility of ensuring the prevention of the disease to ensure the safety of students. This paper explores the administrative management of preventative measures against Covid-19 epidemic at primary schools in District 7, Ho Chi Minh City. Results of our research has found out that primary schools in District 7, Ho Chi Minh City did pay attention to and performed their administrative functions frequently and effectively. Such results serve as the basis for proposing measures to improve the effectiveness of the procedure in the future.

Tài liệu tham khảo

Bộ Y tế (2021). Trang thông tin về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19. https://ncov.moh.gov.vn/

Bùi Thị Thanh Hoàn (2015). Quản lí hoạt động giáo dục sức khỏe học đường ở các trường trung học cơ sở thành phố Thái Nguyên. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 10, 11-14.

Dinh Duc Hoi (2018). Preschool education students’ communication skill. American Journal of Educational Research, 6(5), 485-489.

Dinh Duc Hoi, Huynh Van Son, Nguyen Thi Diem My & Giang Thien Vu (2020). Using the Self-Esteem Scale of Toulouse to assess the Psychological Traumatized Self-Esteem of Children living in the Incomplete Families: A Concern for children’s Mental Health in Vietnam. International Medical Journal, 25(1), 119-130.

Jamieson, S. (2004). Likert scales: How to (ab) use them. Medical education, 38(12), 1217-1218.

Liu, Y. F., Liu, L. N., Wang, Y., Du, X. Y., Ma, H. & Yao, J. (2020). Clinical course and characteristics of patients with 2019 novel coronavirus disease in Wuhan, China: A single-centered, retrospective, observational study. Research Square.

Thủ tướng Chính phủ (2020). Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Tu Phung Tran, Le Vu Dinh Phi & Diep Thanh Hoa (2021). Protective behavior against Covid-19 among Vietnamese people in the social distancing campaign: A cross-sectional study. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Đà Lạt, 12(1), 20-38.

Trương Văn Hồng, Phạm Hùng Vân (2020). Dịch Covid-19: Hiểu rõ và phòng ngừa đúng cách. NXB Hồng Đức.

World Health Organization (2020). Coronavirus. https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_3.

Đã Xuất bản

20.05.2021

Cách trích dẫn

Lê , T. M. L., & Nguyễn , V. C. (2021). Thực trạng quản lí hoạt động phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các trường tiểu học Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp Chí Giáo dục, 502(2), 46–51. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/136

Số

Chuyên mục

Các bài báo